การบริหารจัดการยุคดิจิทัล =
Digital era administration

โดย วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
   

658 ว689ก 2561

การพยากรณ์เพื่อการจัดการ

โดย อัจฉรา จันทร์ฉาย
 
658.403 อ498ก 2557

การบริหารจัดการองค์การ
ตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์

โดย ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย

351 ศ481ก 2558

     
     

เทคนิคการบริหาร =
Administrative techniques

โดย โชติ บดีรัฐ

658 ช821ท 2558

ปลาที่ว่ายในสนามฟุตบอล

โดย วินทร์ เลียววาริณ

089.9591 ว617ป 2548

เขียนบทความออนไลน์ สร้างรายได้หลักล้าน

โดย สุพิชฌาย์ ศรีประสิทธิ์

658.8 ส832ข 2562

 

 

 

 

 

ห้องสมุดโรงเรียนนายเรืออากาศนวมิทกษัตริยาธิราช 

กองอำนวยการศึกษา กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมิทกษัตริยาธิราช

171/1  แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

โทรศัพท์ 02-534-3693

 

facebook_page_plugin