แนวคิดเศรษฐศาสตร์ : จากอดีตสู่ปัจจุบัน

โดย  พอพันธ์ อุยยานนท์

330.15 พ488น 2562

Excel expert skills : รวมเทคนิคและประสบการณ์

โดย ดวงพร เกี๋ยงคำ 
 
005.54 ด211อ 2562

Office 2016 : ฉบับสมบูรณ์
โดย พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, อัมรินทร์ เพ็ชรกุล


005.5 พ553อ 2562

     
     

เขียนแบบทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมด้วย AutoCAD 2018 : ฉบับสมบูรณ์

โดย อภิรัตน์ บางศิริ


006.68 อ262ข 2561

SketUp 2019 : ออกแบบบ้านและงาน 3 มิติ
พร้อมวิธีรีเรนเดอร์ภาพให้สวยงามสมจริงด้วย v-ray

โดย เอกชัย นันทพลชัย

006.68 อ873ส 2562

โคโนะ เก็นโตะ ราชาสมองเพชร

โดย โคโนะ เก็นโตะ เขียน ;
อาคิรา รัตนาภิรัต แปล

153.15 ก751ค 2562

 

 

 

 

 

ห้องสมุดโรงเรียนนายเรืออากาศนวมิทกษัตริยาธิราช 

กองอำนวยการศึกษา กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมิทกษัตริยาธิราช

171/1  แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

โทรศัพท์ 02-534-3693

 

facebook_page_plugin