» ผู้บังคับบัญชา

supint2559

พลอากาศโท สิทธิพร เกสจินดา 

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 

พลอากาศตรี ประเสริฐ  ช่างประเสริฐ

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

            

depsup 2

พลอากาศตรี วินัย  จันทร์เปล่ง

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 

พลอากาศตรี ไววิทย์  เสือดี

เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช