ศึกษาดูงาน ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๕๙

 

 c4
cafe cafe2

 

พล.อ.ต.พิชาญ  พิชัยณรงค์  ศ.กกศ.รร.นนก. นำคณะข้าราชการ รร.นนก. จำนวน ๓๐ คน

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก ศาสตราจารย์คลีนิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และคณะ

ในการจัดบรรยายพร้อมตอบข้อซักถาม ที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการทำ EdPEx

ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ การทำงานที่เป็นระบบ และยั่งยืน

ข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ องค์กรต้องมี vision ที่ชัดเจน

เมื่อ vision ชัดเจน เป้าหมายชัดเจน จะทำให้มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน

เครื่องมือที่สำคัญของ EdPEx คือ PDCA ที่เพิ่มการบูรณาการ

 

c3 c5
c6 c7
c8 c9
c10 c11

c12 c14
c18 c19
   
   

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย (การศึกษาดูงานวิจัยหน่วยงานภาครัฐหรือ ภาคเอกชนระยะใกล้)

 

r1

r2

วันพุธที่ ๑๖ ธ.ค.๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ พล.อ.ต.พิชาญ  พิชัยณรงค์  ศ.กกศ.รร.นนก. นำคณะข้าราชการ รร.นนก.

ดูงาน ณ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด มหาชน จว.ปทุมธานี

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย (การศึกษาดูงานวิจัยหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนระยะใกล้)

__________________________________________________________________________________________________________________

r3

r4 r5
r6 r7
r8 r9
r10 r11
 r12  r13
 r14  r15
 r16  r17
 r18  r19

" KM Day 59 "

 1

 

พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์ ผบ.รร.นนก.

พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และ นนอ.

เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย KM Day ๕๙ โดยมี น.อ.หญิง สุวิมล สมัตถะ อนุกรรมการขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

และ น.อ.บุญเลิศ อันดารา นำเสนอผลงานการประกวดการจัดการความรู้

เรื่อง ต้นแบบการพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืนของ นนอ. ด้าน UAS และบทเรียนการแข่งขันในกิจกรรมการจัดการความรู้

ณ อาคารรณนภากาศ เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๕๙

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

สำหรับกิจกรรมนี้จัดโดย คณอก.การจัดการความรู้ของ รร.นนก.

เพื่อขับเคลื่อน รร.นนก. สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ตามนโยบายของ ทอ. ซึ่งประกอบด้วย

กิจกรรมการบรรยายเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

และนำเสนอหัวข้อองค์ความรู้ของ นขต.รร.นนก.ให้แก่ข้าราชการลูกจ้าง พนักงานราชการ และ นนอ.

 

2 3
 4  5
 6  7
 8  9