>> ติดต่อเรา

 

หมายเลขโทรศัพท์

น.อ.หญิง สัณสนีย์  เหมาคม            ตำแหน่ง   หก.กสว.รร.นนก.          

โทร. 2-0579      ; 0-2534-0579         E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

น.ท.อภิชาติ  จิณแพทย์                  ตำแหน่ง   รอง หก.กสว.รร.นนก.    

โทร. 2-0580       ; 0-2534-0580        E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

น.ต.หญิง กมลกานต์  ปรปักษ์ขาม    ตำแหน่ง   น.แผนและพัฒนางานวิจัยฯ      

โทร. 2-0584       ; 0-2534-0584        E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ร.อ.หญิง นิศากร  จินต์แสวง             ตำแหน่ง   ช่วยราชการ กสว.รร.นนก.

โทร. 2-0582       ; 0-2534-0582        E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ร.ท.หญิง เพียงพลอย  เชาวนาพันธุ์   ตำแหน่ง   น.ประเมินผลและเผยแพร่ฯ            

โทร. 2-0582       ; 0-2534-0582        E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

จ.อ.หญิง ศิวดาติ์  ทาปลัด                ตำแหน่ง   เสมียน กสว.รร.นนก.                   

โทร. 2-0581       ; 0-2534-0581        E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรสาร               2-0579          ; 0-2534-0579