องค์ความรู้ นขต.รร.นนก.และ นขต.บก.รร.นนก.ประจำปี ๒๕๕๙
ลำดับ กอง/แผนก หัวข้อองค์ความรู้ ผู้รับผิดชอบ
 กกบ.บก.รร.นนก.

การจัดการความรู้เกี่ยวกับงานด้านเชื้อเพลิงภาคพื้นงบพิเศษ

ของโรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช

น.อ.มนต์ชัย   นามวงษ์
ผธก.บก.รร.นนก. การรับ-ส่งหนังสือทางระบบ e-admin ภายใน รร.นนก. น.ท.อายุทธ   พูลสวัสดิ์พงศ์
ฝจห.บก.รร.นนก. องค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง น.ต.กิตติพิชญ์   ศิริพิศ
นกร.บก.รร.นนก. คู่มือการทำประชาสัมพันธ์ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ รร.นนก. น.ท.หญิง รสรินฑ์ จันทร์วังพรหม
กยข.บก.รร.นนก. พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศเรืออากาศตรี ที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.นนก. น.อ.ณัฐพงศ์  เรียงจันทร์
นงป.บก.รร.นนก. มิติ แนวทางการดำเนินการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ น.อ.หญิง กัลยา  บุสโร
กกพ.บก.รร.นนก. การจัดทำบำเหน็จตกทอดของ ขรก.รร.นนก. น.ท.วิโรจน์  โพธิ์วัน
กปศ.บก.รร.นนก. การพัฒนาโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์การประกันคุณภาพการศึกษา รร.นนก. น.อ.หญิง สุวิมล  สมัตถะ
แผนกกรรมวิธีข้อมูล     กสป.รร.นนก. การวัดและประเมินผล นนอ.ที่พึงประสงค์ น.ท.ทองหล่อ   พิณสุวรรณ
๑๐ แผนกทะเบียนประวัติ กสป.รร.นนก. การทำสัญญาเข้าเป็น นนอ. ประจำปีการศึกษา น.ท.หญิง พัณณ์ชิตา อิทธิสารรณชัย
๑๑ ผกง.รร.นนก. เงินสวัสดิการ ชวยเหลือการศึกษาบุตร น.ท.ปรีชา  มีนยี
๑๒ กสว.รร.นนก. คู่มือนักวิจัย น.อ.หญิง สัณสนีย์  เหมาคม
๑๓ ผชย.กรก.รร.นนก. การปรนนิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนของ รร.นนก. ร.ท.สุรพันธ์  อุ่นสนิท
๑๔ ฝขส.กรก.รร.นนก. เทคนิคในการขับรถยนต์ให้ปลอดภัยและถูกกฎจราจร พ.อ.อ.ดวงเดือน  สิงห์ทุม
๑๕ ฝกก.กรก.รร.นนก. จัดทำอาหารในเครื่อง อบ ปิ้ง ย่าง เพื่อจัดเลี้ยง นนอ.(๒) น.ท.สุรสิทธิ์  เกาะแก้ว
๑๖ ผพท.กรก.รร.นนก.

การจัดการความรู้สุขภาพฟันของ นนอ.,ข้าราชการ,ลูกจ้างและ

พนักงานราชการของ รร.นนก.

น.ต.หญิง ชุติมา  อุปัชฌาย์
๑๗ กพล.รร.นนก. รูปแบบขั้นตอนการสอบพลศึกษาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท.(ทอ.) น.ท.สำรวย  จิ๋วบาง
๑๘ แผนกโสตทัศนูปกรณ์ กทส.รร.นนก. คู่มือการติดตั้ง LCD projector น.ท.อุระพงค์   ทิมอ่อน
๑๙ แผนกสารสนเทศ กทส.  รร.นนก. การใช้งานและบริหารจัดการระบบแม่ข่ายเสมือนของ รร.นนก. น.ท.ศีพัฒน์   นามวัฒน์
๒๐ ห้องสมุด กทส.รร.นนก. คู่มือการจัดชั้นหนังสือ น.ท.หญิง ศศิประภา  บุญศรี
๒๑ กวท.รร.นนก. การปรนนิบัติบำรุงรักษาอาวุธ น.ท.ประกิต  หลีประไพ
๒๒ กวท.รร.นนก กระบวนการจัดการฝึกบินพื้นฐาน นนอ. น.อ.เสกสรร  สายเพ็ชร์
๒๓ กวท.รร.นนก. กระบวนการจัดการสอนลีลาศ น.อ.สมิทธิพัฒน์  คล้ายแก้ว
๒๔ กรม นนอ.รอ.รร.นนก. การฝึกเดินอากาศของ นนอ. น.อ.พลวัตร  อินทรวิเศษ
๒๕ กรม นนอ.รอ.รร.นนก. การสวนสนามสาบานธง ของ นนอ. เนื่องในวันกองทัพไทย น.อ.พลวัตร  อินทรวิเศษ
๒๖ กรม นนอ.รอ.รร.นนก. การอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ของ นนอ. น.อ.พลวัตร  อินทรวิเศษ
๒๗ กรม นนอ.รอ.รร.นนก.

การปรับปรุงลักษณะทหาร และปลูกฝังธรรมเนียมทหารอากาศ

ให้แก่ นนอ.ใหม่

น.อ.พลวัตร  อินทรวิเศษ
๒๘ กรม นนอ.รอ.รร.นนก. การฝึก นนอ.ด้านฝ่ายอำนวยการของหน่วยงานระดับกองพัน น.อ.พลวัตร  อินทรวิเศษ
กกศ.รร.นนก.
๒๙ แผนกธุรการ กกศ.ฯ การดำเนินการด้านธุรการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท.ในส่วน ของ ทอ. น.ท.ประเมิน กาฬภักดี
๓๐ ภวฟ.กฟธ.กกศ.รร.นนก. Quad Rotor และการ Set  up โดยโปรแกรม Mission Planer ร.อ.ปริญญา อนันตศิลปชัย
๓๑ ภวธ.กฟธ.กกศ.รร.นอ. การนำนักเรียนนายเรืออากาศสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาฝึกงานสำรวจภาคสนาม น.อ.พงษ์ฤทธิ์  นิติวงศ์
๓๒ ภวก.กกส.กกศ.รร.นนก.

การขอรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ

ภวก.กกส.กกศ.รร.นนก. จากสภาวิศวกร

น.ท.นุกูล สุขุประการ
๓๓ ภวส.กกส.กกศ.รร.นนก. การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ น.อ.สุทธิ์  ศรีบูรพา
๓๔ ภคณ.กวคค.กกศ.รร.นนก. องค์ความรู้การเรียนการสอนวิชาแคลคูลัส - 1 น.อ.นที  ปั้นทอง
๓๕ ภคต.กวคค.รร.นนก. องค์ความรู้ด้านการจัดการดำเนินโครงการการวิจัยของนักเรียนนายเรืออากาศสาขาคอมพิวเตอร์ น.อ.พัทธกร  ลลิตาวชิรา
๓๖ ภคม.กวว.กกศ.รร.นนก. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ น.ท.อภิชาติ  จิณแพทย์
๓๗ ภฟส.กวว.กกศ.รร.นนก. การเตรียมปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑ น.อ.รศ.ศรีทัศน์  ชัยมี
๓๘ ภวอ.กอบ.กกศ.รร.นนก.

แนวทางการบริหารจัดการการเดินทางไปศึกษาดูงานของ นนอ.

สาขา วอ.

น.อ.จรูญ โพธิ์บุญ
๓๙ กทบ.กอบ.กกศ.รร.นนก. การเตรียมการและกระบวนการรับการเยี่ยมชมหน่วยกองเทคโนโลยีการบิน น.อ.โอฬาร  บัวทอง
๔๐ ภมศ.กวมส.กกศ.รร.นนก. Self-reporting for Air Cadets on various occasions น.อ.หญิง กุศยา สุวรรณวิหค
๔๑ ภสศ.กวมส.กกศ.รร.นนก. ประมวลความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในรายวิชาที่ภาคสังคมศาสตร์รับผิดชอบ น.อ.หญิง รชยา  ศรีเกษม
๔๒ แผนกจัดการศึกษาและประมวลผล กอษ.กกศ.ฯ การดำเนินการแยกสาขา นนอ. น.อ.เกียรติกุล  พูนเสมอ
๔๓ แผนกอุปกรณ์การศึกษา กอษ.กกศ.ฯ การจัดการความรู้การใช้เครื่องมือปฏิบัติงานในการผลิตเอกสารตำรา น.อ.เกียรติกุล  พูนเสมอ