แบบรายงานผลการดำเนินงาน การจัดการความรู้ตามนโยบาย ผบ.ทอ. ของ รร.นนก.

( "๑ แผนก ๑ องค์ความรู้" ) ปี ๒๕๕๘

ลำดับ กอง/แผนก หัวข้อองค์ความรู้ ผู้รับผิดชอบ
 กกบ.บก.รร.นนก. การจัดการความรู้เกี่ยวกับงานด้านเชื้อเพลิงภาคพื้นงบพิเศษของ รร.นนก. น.ท.เกษม   ราชกิจ
ภวฟ.กฟธ.กกศ.รร.นนก. ชุดทดลองเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเสมือนจริง NI ELVIS

น.อ.สง่าฯ /

ร.ต.เอกลักษณ์  จำปาม่วง

ภวก.กกส.กกศ.รร.นนก. ระเบียบพัสดุ ทอ.กับเครื่องมือและอุปกรณ์ทดลองภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (คู่มือการใช้งบประมาณซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ ภวก.กกส.กกศ.รร.นนก.) น.ท.นุกูลฯ
ภวส.กกส.กกศ.รร.นนก. การจัดการการบิน ร.อ.ฐาปนัตฯ
ภคณ.กวคค.กกศ.รร.นนก. การสอนวิชาแคลคูลัส รร.นนก. น.ท.นที  ปั้นทอง 
ภคม.กวว.กกศ.รร.นนก. ระบบฐานข้อมูลในการจัดการสารเคมีตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย น.อ.หญิง สัณสนีย์ฯ
ภฟส.กวว.กกศ.รร.นนก. ฟิสิกส์สำหรับการบิน (Physics for Aviation) น.อ.ศรีทัศน์ฯ
ภวอ.กอบ.กกศ.รร.นนก. แนวทางการบริหารการประชุมสัมมนา ตามโครงการศึกษา ทอ. น.อ.จรุญฯ 
กทบ.กอบ.กกศ.รร.นนก. แนวทางการย้ายอุโมงค์ลมความเร็วต่ำกว่าเสียงเพื่อการวิจัยสู่ รร.นนก.(อ.มวกเหล็ก) น.อ.โอฬารฯ
๑๐ กสว.รร.นนก. แนวทางจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการวิจัยและการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) น.อ.อุทัยฯ
๑๑ ผกง.รร.นนก. การเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ น.ท.สมพรฯ
๑๒ แผนกกรรมวิธีข้อมูล       กสป.รร.นนก. การรับสมัคร นตท.(ในส่วนของ ทอ.)

น.ท.หญิง ศุภราฯ /

ร.ท.หญิง กนกกรฯ

๑๓ แผนกทะเบียนประวัติ กสป.รร.นนก. การออกหนังสือรับรองการศึกษาให้กับ นนอ.ชั้นปีที่ ๑ - ๔
๑๔ ฝกก.กรก.รร.นนก. การจัดทำอาหารพิเศษเพื่อจัดเลี้ยง นนอ. ร.ท.หญิง นุชจิราฯ
๑๕ ฝขส.กรก.รร.นนก. แนวทางปฏิบัติงานบริการยานพาหนะ และงานสนับสนุนการขนส่งของ รร.นนก.
๑๖ กพล.รร.นนก. แนวทางในการฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย นนอ.

น.ท.ดำเกิงฯ /

พ.อ.ท.หญิง วิธิดาฯ

๑๗ แผนกโสตทัศนูปกรณ์ กทส.รร.นนก. การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ รร.นนก.

น.ท.หญิง ศุวัชรีย์ฯ

๑๘ แผนกสารสนเทศ กทส.  รร.นนก.

การใช้งานระบบบริการการศึกษาที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

(Vision Net)

๑๙ ห้องสมุด กทส.รร.นนก. การสืบค้นข้อมูลห้องสมุดด้วยโปรแกรมนวสาร (NAVASARN)
๒๐ กปศ.บก.รร.นนก. แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รร.นนก. น.ท.หญิง สุวิมล  สมัตถะ
๒๑ ผธก.บก.รร.นนก. คู่มือการปฏิบัติงานด้านสารบรรณของ ผธก.บก.รร.นนก. พ.อ.อ.ณัฐพงศ์  ทับเงิน
๒๒ ฝจห.บก.รร.นนก. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ร.อ.ธีระ   พร้าโน๊ต
๒๓ นกร.บก.รร.นนก. การจัดรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ น.ท.สุพจน์ฯ
๒๔ ภวธ.กฟธ.กกศ.รร.นอ. คู่มือการใช้งานเครื่องมือการทดสอบดินเหนียวด้วยวิธีทดสอบแบบแรงอัดสามแกน (Triaxial Test)

น.อ.เฉลียวฯ /

น.ต.วรากรณ์ฯ

๒๕ ภมส.กวมส.กกศ.รร.นนก.

บทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการ รร.นนก.

(Everyday Conversations for RTAFA Personnel)

ร.อ.หญิง อรวีร์ฯ
๒๖ ผชย.กรก.รร.นนก. การปรนนิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนของ รร.นนก. ร.ท.สุรพันธ์ฯ
๒๗ ภคต.กวคค.รร.นนก.

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์จาก NASA

สำหรับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของ รร.นนก.

น.ท.พลสมุทรฯ
๒๘ กยข.บก.รร.นนก. การจัดการประกอบพิธีพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.นนก. และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ น.ท.ณัฐพงศ์  เรียงจันทร์
๒๙ กวท.(๑) การฝึกรับประทานอาหารแบบเป็นพิธีการ พ.อ.อ.สรจักร  แย้มมาก        
๓๐ กวท. (๒) กระบวนการอำนวยการจัดภารกิจฝึกภาคสนาม
๓๑ นงป.บก.รร.นนก. การขอรับการสนับสนุนค่าเดินทางไปราชการ รร.นนก.
๓๒ แผนกจัดการศึกษาและประมวลผล การจัดทำตารางสอน นนอ.๔ ชั้นปี น.ท.พงค์เทพฯ
๓๓ แผนกอุปกรณ์การศึกษา การบริหารงานพัสดุ ร.ท.ดำรงเดชฯ
๓๔ แผนกธุรการ กกศ.ฯ การเตรียมการด้านธุรการการสอบภาควิชาการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท. (ในส่วน ทอ.) น.ท.ประเมินฯ
๓๕ แผนกแพทย์ การปฐมพยาบาลภายใน ๗๒ ชั่วโมงแรก (Sport injury First Aid Management) น.ท.จีรศักดิ์ฯ
๓๖ ภสศ.กวมส.กกศ.ฯ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ นนอ. (พฤติกรรมกลุ่ม) น.ต.หญิง ศรีวรรณฯ
๓๗ กองพัน ๑ การฝึก นนอ.ใหม่
๓๘ กองพัน ๒ การบรรพชาอุปสมบท
๓๙ กองพัน ๓ งานราตรีชัยพฤกษ์ ๖๓
๔๐ กองพัน ๔ การฝึกเดินอากาศ นนอ.ชั้นปีที่ ๔
๔๑ ฝสธ.กรมฯ การจัดการกีฬาประเพณี รร.ทหาร-ตำรวจ
๔๒ กพภ.กรม.ฯ เกมจำลองการยุทธ์ทางอากาศเบื้องต้น
๔๓ กกพ.บก.รร.นนก. การใช้งานระบบการจัดการกำลังพล รร.นนก.