» ผู้บังคับบัญชา

พลอากาศโท สิทธิพร เกสจินดา 

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 

พลอากาศตรี ประเสริฐ  ช่างประเสริฐ

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

            

พลอากาศตรี รองศาสตราจารย์ สมโภชน์  ผิวเหลือง

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 

พลอากาศตรี ไววิทย์  เสือดี

เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช