» ผู้บริหารและบุคลากร

 14171935 1096238733799478 1266665289 n

น.อ.ไกรจิต ทวีวัฒน์

หก.กทส.รร.นนก.

14218606 1096238777132807 894583636 n 

น.ท.อุระพงค์ ทิมอ่อน

รอง หก.กทส.รร.นนก.

 

แผนกโสตทัศนูปกรณ์ แผนกสารสนเทศ แผนกห้องสมุด ธุรการ

 

 

 

 

14182528 1096238720466146 1159011363 n 

น.ท.หญิง ศศิประภา  บุญศรี

บณร.หสม.กทส.รร.นนก.

14137904 1096238697132815 1299045559 n

ร.ท.สมเจตน์  วิสาหะชน

นธก.กทส.รร.นนก.

 14182317 1096238723799479 351726899 n

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์ภัสสา  แจ่มจันทร์

น.โสตทัศนูปกรณ์ ผสก.กทส.รร.นนก.

14218006 1096238717132813 2060686940 n

ร.ท.ประกิจพัฒน์  ทรัพย์เมฆ

นสท.ผสท.กทส.รร.นนก.

 14159260 1096238767132808 8122537 n

น.ต.หญิง จินตนา  เทอดวรวงศ์กุล

ผช.บณร.หสม.กทส.รร.นนก.

14182516 1096238753799476 1904479168 n

จ.อ.หญิง สุชาวดี  ศรีสุขหวัง

เสมียน กทส.รร.นนก.

 

14182479 1096238710466147 1816015405 n

พ.อ.อ.ฐิติเวทย์  เมนะคงคา

จสก.ผสก.กทส.รร.นนก.

 

 

14159274 1096264163796935 1009872997 n

จ.อ.วาทิน  พินเดช

จสท.ผสท.กทส.รร.นนก.

 

14193736 1096238747132810 781097407 n

ร.ต.หญิง นาถตยา  ขุนทอง

น.กรรมวิธีข้อมูล หสม.กทส.รร.นนก.

 

14169456 1096238703799481 1474058395 n

จ.ท.อานันท์  เจริญ

   จสก.ผสก.กทส.รร.นนก.

 

 

 

14182395 1096238700466148 1936355807 n

นายจักร์พันธุ์  ศรีสำอางค์

จสท.ผสท.กทส.รร.นนก.

 

 

 

 14194482 1096238713799480 1995874888 n

จ.ท.ณัฐวุฒิ  ศรีสมโภชน์

จนท.หสม.กทส.รร.นนก.