Hits: 11625

 2 / 1
PoorBest 

Review

Written by Super User

สารบัญ

บทบรรณาธิการ 1
สารบัญ 2
บทความภายในสถาบัน  

Design of a Small Unmanned Aerial Vehicle.                           

                                                                              น.ท.ผศ.ดร. ประสาทพร  วงษ์คำช้าง  และคณะ

3

UAVs from a Cyber Security Perspective: Cyber Attack Vulnerabilities and the Preparation of the RTAFA against Cyber Threats

                                                                              Flt.Lt. PayapSirinam

6

ทำความรู้จักกับ คานาด                                           

                                                                             น.อ.ศ. ปราโมทย์  แตงหอม

13

ประเทศไทยกับโครงการระบบขนส่งทางราง  

                                                                             น.ต. อมฤต สิทธิเวช

22

การศึกษา ออกแบบ และสร้างชุดแยกก๊าซไฮโดรเจนสำหรับใช้กับเครื่องยนต์

                                                                             น.อ. ศ.ดร. พิชาญ  พิชัยณรงค์  ร.ท. จินตสิทธิ์  ประวิตร ณ อยุธยา

27

แนวทางการจัดการปัญหามลพิษของกองทัพอากาศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                             น.อ.หญิง รศ.  กุศยา สุวรรณวิหค

31
บทความภายนอกสถาบัน  

Modular Quadrotor MAVs                                  

                                                                             Sutthiphong Srigrarom                    

43

An optimization study of Coandă wall jet phenomena                       

                                                                             V. Inthasuwan, S.D. Prior and R. Collins2

56

การตรวจสอบการเข้ากันได้ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางทหารโดยวิธี ห้องสะท้อนกลับ                 

                                                                             ชิตวัน เชยสกุล

62

ระบบตรวจหาการบุกรุกเชิงเวลาจริงแบบปรับตัวบนพื้นฐานของสถาปัตยกรรมความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

                                                                            ธนกร มีหินกอง และคณะ

71

การพัฒนาโปรแกรมสำหรับออกแบบใบพัดเครื่องบินเพื่อให้ได้แรงขับสูงสุด                                           

                                                                            อภิลักษณ์ หล่อนกลาง, กัมพล อรนนท์, ชโลธร ธรรมแท้ และร.อ.รศ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์

82

การออกแบบและสร้างเครื่องมือต้นแบบสำหรับใช้ทดสอบความสามารถในการยึดเกาะของกาว

                                                                            ร.ท.นวพันธุ์ ภู่ภักดี ร.อ.ดร.วรุต ธรรมวิชัย น.ท.พัฒนา เทพชโลธร ดร.กุลทัศน์ สุวัฒน์พิพัฒน์

90

การสร้างภาพเสมือนของภาพตัดขวางจากการแพร่กระจายของคลื่นแสงต่อเนื่องโดยวิธีการลู่เข้าสู่คำตอบจากวงกว้างแบบประมาณค่า

                                                                            น.ท. ผศ.ดร. นที  ปั้นทอง  Michael V. Klibanov,

95

ระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าเพื่อเป็นพลังงานสำรองของกองทัพอากาศ

                                                                            น.อ.หญิง  ณัฐธนา  ชาญสำรวจ

103

การออกแบบระบบควบคุมแบบฟัซซี่สำหรับระบบกันสะเทือนของรถยิงจรวด ด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม                       

                                                                            รัฐพงศ์ ปฏิกานัง

113

วัสดุเสริมแรงอากาศยาน คาร์บอนนาโนทิวป์”      

                                                                             ร.อ.ดร.วรุต  ธรรมวิชัย และ ดร.กุลทัศน์ สุวัฒน์พิพัฒน์

119

ผลของโปรแกรมมัลติมีเดียออนไลน์ผ่านอุปกรณ์พกพาในการให้ข้อมูลตามความต้องการต่อความวิตกกังวลและความพึงพอใจของญาติผู้ป่วยที่

เข้ารับการผ่าตัดโรงพยาบาลตำรวจ

                                                                             พ.ต.ท.หญิง ฐานิศรา เมืองนารถ

129
รายชื่องานวิจัยนักเรียนนายเรืออากาศ                                                                                                                       142
ข้อกำหนดในการส่งบทความ 144
Date insert: