» หมายเลขโทรศัพท์ 2

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน รร.นนก.

ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์
(ภายใน ทอ.)

กองอำนวยการศึกษา
 
หก.กอษ.กกศ.รร.นนก.
2-3666
รอง หก.กอษ.กกศ.รร.นนก.
2-4953

แผนกจัดการศึกษาและประมวลผล

 

หน.แผนก
2-3668
รอง หน.แผนก
2-3667
น.การศึกษา
2-5647
แผนกอุปกรณ์การศึกษา
 
หน.แผนก
2-4714
รอง หน.แผนก
2-0537
คลังพัสดุ
2-3657
กองวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีการบิน
 
ผอ.กอบ.กกศ.รร.นอ.
2-3653
รอง ผอ.กอบ.กกศรร.นอ.
2-3655
น.การศึกษา
2-5264, 2-3887
เสมียน
2-3886
ภาควิชาวิศวกรรมอากาศยาน
 
หน.ภาควิชา
2-3675
รองศาสตราจารย์, ผช.ศาสตราจารย์,อาจารย์
2-5262,2-3581
ธุรการ
2-8057
อ.อุโมงค์ลมความเร็วต่ำกว่าเสียงเพื่อการวิจัย
2-3579
2-3580
2-3673
อ.จำลองการบินและทดสอบโครงสร้าง
2-3583
2-3584
2-5941
อ.อุโมงค์เร็วเหนือเสียง
 2-8058
กองเทคโนโลยีการบิน
 
หัวหน้ากอง
2-0540
รอง หก.
2-0541
ธุรการ
 2-0542
แผนกปฏิบัติการพลศาสตร์และเทคโนโลยีการบิน
 
หน.แผนก
2-0543
รอง หน.แผนก
2-0544 
แผนกปฏิบัติการระบบจำลองการบิน
 
หน.แผนก
 2-0545
รอง หน.แผนก
 2-0546
กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ
 
ผอ.กกส.กกศ.รร.นนก.
 2-0547
รอง ผอ.กกส.กกศ.รร.นนก.
 2-0548
น.การศึกษา
 2-0549
ธุรการ
2-0550
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 
หน.ภาควิชา
2-3705
รองศาสตราจารย์, ผช.ศาสตราจารย์, อาจารย์
2-5526
2-5820
2-0551
ธุรการ
2-3674
โรงฝึกงาน
2-3699
 
อาคารทดสอบเครื่องยนต์
2-0597,2-0598
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
 
น.ห้องปฏิบัติการ
2-0552
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 
หน.ภาควิชา
2-4486
รองศาสตราจารย์, ผช.ศาสตราจารย์, อาจารย์
2-8062
2-8063
2-3888 
ธุรการ
2-5236
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
 
น.ห้องปฏิบัติการ
2-0553
กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและโยธา
 
ผอ.กฟธ.กกศ.รร.นอ.
2-0554
รอง ผอ.กฟธ.กกศ.รร.นอ.
2-0555
น.การศึกษา
2-0556
ธุรการ
2-0557

 

              * กรณี โทร.จากสายภายนอก ทอ.ให้กด 02- 534 แล้วตามด้วย เลข 4 หลักท้าย เช่น ถ้าต้องการติดต่อ 
หมายเลข 2-3683 ให้กด 02-534-3683