» หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน รร.นนก.

ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
(ภายใน ทอ.)
กองบัญชาการ
 
ผบ.รร.นนก.
2-2832
 
0 2996 8419
รรก.ทส.ผบ.รร.นนก.
2-3610

สนง.ผบ.รร.นนก.

2-5224, 2-3610

รอง ผบ.รร.นนก.
2-2833
 
0 2996 8458
สนง.รอง ผบ.รร.นนก.
2-5882
เสธ.รร.นนก.
2-2835
 
0 2996 8464
รอง เสธ.รร.นนก.
2-2836
ฝสธ.รร.นนก.
2-4618
ฝสธ.รร.นนก.
2-4618
นกร.
2-3680
นงป.
2-5357
ผช.นงป.
2-3614
นกศ.
2-4318
นธน.
2-5428
น.นิรภัย
2-3683
แผนกธุรการ
 
หน.แผนกธุรการ 2-0590
รอง หน.แผนกธุรการ 2-4331
น.ธุรการ
2-5533
จนท.ธุรการ
2-3618 
กองกำลังพล
 
หก.กกพ.บก.รร.นนก.
2-4276 
รอง หก.กกพ.บก.รร.นนก.
2-0521 
นายทหารกำลังพล
2-0522
เจ้าหน้าที่กำลังพล
2-0523, 2-4619
สนง.ฝึกงานในหน้าที่
 2-3613 
กองยุทธการและการข่าว
 
หก.กยข.บก.รร.นนก.
2-0524
รอง หก.กยข.บก.รร.นนก.
2-0525
เสมียน
 2-0526 
น.ยุทธการและการข่าว
2-0528 
น.ธุรการ 
2-0527
กองส่งกำลังบำรุง
 
หก.กกบ.บก.รร.นนก.
 2-3696
รอง หก.กกบ.บก.รร.นนก.
 2-0530
น.ส่งกำลังบำรุง
  2-4493 
ฝ่ายจัดหา
 
จนท.จัดหา
  2-3621 
กองประกันคุณภาพการศึกษา
 
หก.กปศ.บก.รร.นนก.
2-4120 
รอง หก.กปศ.รร.นนก.
2-4318 
น.ประกันคุณภาพการศึกษา
2-0533 
น.ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
2-0534
แผนกการเงิน
 
หน.น.การเงิน
2-4931 
ผช.หน.น.การเงิน
2-3611 
น.บัญชี
2-4930
กองการศึกษา
 
ผอ.กกศ.รร.นนก.
2-6591 
สนง.ผอ.กกศ.
2-6505 
รอง ผอ.กกศ.
2-6948, 2-3647 
สนง.รอง ผอ.กกศ.
2-6504 
ศาสตราจารย์ (พล.อ.ต.)
2-4878
ศาสตราจารย์ชาย (อาคารเรียน 1)
2-4233, 2-5760
(อาคารเรียน 3)
2-6503 
ศาสตราจารย์หญิง (อาคารเรียน 1)
2-3648, 2-3649
(อาคารเรียน 3)
2-6502 
 
2-6699
 
2-6821
ห้องประกันคุณภาพการศึกษา
(รอง  ผอ.กกศ.รร.นนก.)
 2-6948 
ห้องประชุม
2-6713
แผนกธุรการ
 
หน.แผนก
2-6592 
รอง หน.แผนก
2-0535 
เสมียน
2-6590

 

              * กรณี โทร.จากสายภายนอก ทอ.ให้กด 02- 534 แล้วตามด้วย เลข 4 หลักท้าย เช่น ถ้าต้องการติดต่อ 
หมายเลข 2-3683 ให้กด 02-534-3683