➣ ผู้บังคับบัญชา

 

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกการเงิน

 

๑.  ร.อ.จวง บุญคุ้ม ตั้งแต่    ๒๔๙๖ - ๒๕๐๐
๒.  พล.อ.ต.จำลอง  โอสถานนท์  ตั้งแต่    ๒๕๐๑ - ๒๕๐๕ 
๓.  ร.ท.นิตย์  สอนประสาน ตั้งแต่    ๒๕๐๕
๔.  น.อ.สมเพ็ชร  เพ็ชรแย้ม ตั้งแต่    ๒๕๐๖ – ๒๕๒๐
๕.  น.อ.พล  ธิกุลวงษ์   ตั้งแต่   ๒๕๒๑ – ๒๕๒๖
๖.  น.อ.หญิง อนะ  เอี่ยมแจ้งพันธ์ ตั้งแต่   ๒๕๒๗ – ๒๕๓๐
๗.  น.อ.อยุท  เปลี่ยนขำ ตั้งแต่   ๒๕๓๑ – ๒๕๓๖
น.อ.ดาว  เกตุวิวัฒน์ ตั้งแต่   ต.ค.๒๕๓๗ –  ก.ย.๒๕๔๑
๙.  น.ท.สันติ  ปิติพร ตั้งแต่   ต.ค.๔๑ – ก.ย.๒๕๔๓
๑๐. น.ท.ทรงยศ  มุนีกานนท์    ตั้งแต่   ต.ค.๒๕๔๓ – ก.ย.๔๕
๑๑. น.ท.ประสาน  รังษี ตั้งแต่   ๑ ต.ค.๔๕ -  ๓๐ ก.ย.๔๙
๑๒. น.ท.ปรีชา  มีนยี ตั้งแต่   ๑ ต.ค.๔๙ –  ปัจจุบัน