➣ แผนกการเงิน

 ประวัติ

      แผนกการเงิน โรงเรียนนายเรืออากาศ  เป็นหน่วยขึ้นตรงหน่วยหนึ่งของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมิทนทกษัตริยาธิราช

            - ระยะเริ่มแรก  ที่ก่อตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศนั้น  เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๖ เป็นฝ่ายการเงิน ขึ้นตรงต่อกองบริการ   ประกอบด้วย

                        (๑) ธุรการ

                        (๒) บัญชี

                        (๓) รับ-จ่าย

                        (๔) เบิก-จ่าย

            - ต่อมาการแบ่งส่วนราชการดังกล่าวนี้ ได้เปลี่ยนแปลงใช้อัตรา ทอ.๐๖ โดยเป็นแผนกการเงิน  กรก.รร.นอ. หัวหน้าแผนก (อัตรา น.ท.)

            - พุทธศักราช ๒๕๓๙  กองทัพอากาศ ได้มีการจัดแบ่งส่วนราชการขึ้นใหม่ ตามอัตรา ทอ.๓๙ โดย ผกง.รร.นอ. ขึ้นตรงกับ ผบ.รร.นอ. เป็นต้นมา  ประกอบด้วย

                        (๑)  ธุรการ

                        (๒) บัญชี

                        (๓) รับ-จ่าย

                        (๔) ควบคุมการเบิกจ่าย

ภารกิจ  

      แผนกการเงินมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน บัญชีและหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอื่น ๆ ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ซึ่งการปฎิบัติงานของแผนกการเงิน ได้ยึดตามหลักของระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายระเบียบคลัง,ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.๒๕๒๘พ.ศ.๒๕๓๐ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

             การบริหารงานด้านการเงิน เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของ โรงเรียนนายเรืออากาศ ฯ ประกอบด้วย

                 งานด้านบัญชี จะต้องควบคุมเกี่ยวกับบัญชีเงิน การบันทึกรายการ ตรวจหลักฐาน รับ-จ่ายเงินให้ถูกต้อง เก็บรักษาเงิน และหลักฐานประกอบการลงบัญชี ซึ่งจะต้องรายงานการเงินตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๗/๓๖ ลง ๒๙ ม.ค.๓๖ รวม ๔ บัญชี

                            ๑ บัญชีสำหรับส่วนราชกร

                            ๒ บัญชีเงินรายรับสถานศึกษา

                            ๓ บัญชีเงินการเลี้ยงทหาร

                            ๔ บัญชีเงินสวัสดิการ รร.นนก.

                 งานด้านควบคุมการเบิกจ่าย ดำเนินการควบคุมดูแลและตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๑ และเงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๒ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

                 งานด้านธุรการ ดำเนินการด้านงานสารบรรณ งานด้านกำลังพล และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงิน

วิสัยทัศน์  

      เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างของแผนกการเงิน  โรงเรียนนายเรืออากาศ  กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ  ได้เข้าใจและมีเป้าหมายการปฏิบัติงานเดียวกัน จึงได้กำหนด  ปรัชญา , วิสัยทัศน์ ,พันธกิจ , ปณิธานและวัตถุประสงค์   เพื่อเป็นกรอบสำหรับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการปฏิบัติไว้ดังนี้

                 ปรัชญา (Philosophy)  “ ซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ทันเวลาและพัฒนาให้ก้าวทันยุค ไอที ”

                 วิสัยทัศน์ (Vision)  “ รวดเร็ว ถูกต้อง  ทันเวลา และให้บริการโดยพัฒเนาระบบการเงินไปสู่ยุคไอที ”

                 พันธกิจ (Mission)  “ มุ่งมั่นและพัฒนาการในการดำเนินการด้านบริการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อส่งเสริม        และสนับสนุนให้ภารกิจของโรงเรียนนายเรืออากาศ

                ในการผลิตนายทหารสัญญาบัตร ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม ความรอบรู้ ความรับผิดชอบ ความเป็นผู้นำทางทหารและความสมบูรณ์ทั้ง          ร่างกายและจิตใจ ”

                 ปณิธาน  “ ปฎิบัติงานให้เต็มที่ ให้ความร่วมมือด้วยดีกับผู้ที่มาติดต่อ หากเวลายังไม่เพียงพอต้องอยู่ทำงานต่อ จนกว่างานจะเสร็จ ”

                 วัตถุประสงค์  เพื่อตอบสนองระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชการศึกษาทหารอากาศ           ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดข้อบกพร่องให้กับหน่วยของตนเอง

 

 

หมายเลขโทรศัทพ์ภายในแผนกการเงิน

หน.น.การเงิน   2-4931
ผช.หน.น.การเงิน   2-3611 
น.บัญชี   2-4930