» กิจกรรม กทส.ฯ

กิจกรรมภายในของกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ

             กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ควบคุม และจัดดำเนินการเกี่ยวกับสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ระบบเครือข่ายสารสนเทศ การให้บริการห้องสมุด เพื่่อสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนภารกิจอื่นๆ ของโรงเรียนนายเรืออากาศ และการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีหัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

              วัตถุประสงค์

1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสารให้เป็นส่วนหนึ่งในการฝึกศึกษา

2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสารให้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารราชการ

3. พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในระดับสูงกว่ามาตารฐาน ทอ.

4. พัฒนา รร.นนก. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้งศาสตร์ในด้านการบิน การทหารและแขนงอื่น โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเป็นเครื่องมือสนับสนุน