» กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ประวัติ   

        กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ ก่อตั้งขึ้นตามอัตราเฉพาะกิจ ทอ. ปี ๒๕๕๒ จากการยกระดับกองเทคโนโลยีทางการศึกษา กกศ.รร.นอ. ขึ้นเป็นหน่วยงานระดับ นขต. รร.นอ. โดยยังคงแผนกโสตทัศนูปกรณ์ และแผนกห้องสมุดไว้ในสังกัด ขณะเดียวกันได้มีการก่อตั้งแผนกสารสนเทศ ซึ่งถือเป็นแผนกใหม่ขึ้นมาอีก ๑ หน่วยงาน เพื่อรับภาระในการดูแลระบบสารสนเทศของ รร.นอ. แทนภาควิชาคอมพิวเตอร์ฯที่เดิมเป็นผู้ดูแลอยู่

ภารกิจ  

      ดำเนินการและให้การสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมีหัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ


วิสัยทัศน์  

        พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการปฏิบัติงาน และการศึกษาของ ทอ.

การจัดส่วนราชการ

กองเทคโนโลยีและสารสนเทศแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๓ แผนก คือ

  • แผนกโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่ เก็บรักษา ดูแลอุปกรณ์การศึกษา และให้บริการใช้อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กับมีหน้าที่ผลิตงานศิลป์ประกอบการสอนของนักเรียนนายเรืออากาศ
  • แผนกสารสนเทศ มีหน้าที่ ดำเนินการ ดูแล จัดการระบบ และการให้บริการทางระบบเครือข่าย ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ประยุกต์ วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมบุคลากรของโรงเรียนนายเรืออากาศ ในการใช้ซอฟแวร์และระบบงานต่าง ๆ ที่ทำงานด้วยคอมพิวเตอร์
  • แผนกห้องสมุด มีหน้าที่ บริหารงานห้องสมุดในเรื่องการจัดหา เก็บรวบรวม รักษาหนังสือ วารสาร เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ให้ทันสมัยสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา

หมายเลขโทรศัทพ์ภายใน กทส.ฯ

กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ
หก.กทส.รร.นนก. 2-3670
รองหก.กทส.รร.นนก. 2-5721
เสมียน 2-4712
 
แผนกโสตทัศนูปกรณ์
หน.แผนก 2-3669
รองหน.แผนก 2-0585
น.โสตทัศนูปกรณ์ 2-0586

แผนกสารสนเทศ
หน.แผนก 2-0587
รองหน.แผนก 2-0588
น.สารสนเทศ 2-0589

ห้องสมุด
บรรณารักษ์ 2-3693
เจ้าหน้าที่ 2-5478