» หมายเลขโทรศัพท์ 5

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน รร.นนก.

ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์
(ภายใน ทอ.)

กองสถิติประเมินผลและพัฒนาการศึกษา
 
หก.กสป.รร.นนก(พ่วงโทรสาร)
2-3625
รองหก.กสป.รร.นนก
2-4487
น.ธุรการ(พ่วงโทรสาร)
2-5833
ธุรการ
2-3624
แผนกกรรมวิธีข้อมูล  
หัวหน้าแผนก
2-3627
รองหัวหน้าแผนก
2-3626
แผนกทะเบียนประวัติ  
หัวหน้าแผนก                       2-4489 
รองหัวหน้าแผนก                       2-4488

กองส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย

 
หก.กสว.รร.นนก.
2-0579
รองหก.กสว.รร.นนก.
2-0580
นายทหารแผนและพัฒนางานวิจัย
2-0583
น.ประเมินผลและเผยแพร่
2-0582
ธุรการ
2-0581
กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 
หก.กทส.รร.นนก.
 2-3670
รองหก.กทส.รร.นนก.
 2-5721
ธุรการ
 2-4712
แผนกโสตทัศนูปกรณ์
 
หน.แผนก
2-3669
รองหน.แผนก
2-0585
น.โสตทัศนูปกรณ์
2-0586
แผนกสารสนเทศ  
หน.แผนก
2-0587
รองหน.แผนก
2-0588
น.สารสนเทศ
2-0589
ห้องสมุด
 
บรรณารักษ์
2-3693
เจ้าหน้าที่
2-5478
กองพลศึกษา
 
หก.กพล.รร.นนก.
2-3633
รองหก.กพล.รร.นนก.
2-3703
ธุรการ
2-3634
น.วิชาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา
2-0591,2-0592
ครูฝึก
2-0593,2-4889
ห้องนายทหารผู้ใหญ่(ห้องรับรอง)
2-4155
อาคารพลศึกษา 3
2-4156
สระว่ายน้ำนายเรืออากาศ
2-5568
กองบริการ  
หก.กองบริการ
2-3616
รองหก.กองบริการ
2-3617
โทรสาร
2-3615
ธุรการ
2-0594
แผนกแพทย์
 
หน.แผนก
2-5878
รองหน.แผนก
2-0596
ทันตแพทย์
2-4726
ธุรการ
2-3623
แผนกช่างโยธา
 
หน.แผนกช่างโยธา
2-5993
รองหน.แผนกช่างโยธา
2-0595
เสมียน
2-3622
ฝ่ายเกียกกาย
 
หัวหน้าฝ่าย
2-3692
โรงครัว
2-6359
ฝ่ายขนส่ง(ช่างพาหนะ)
 
หัวหน้าฝ่าย
2-5292
ธุรการ
2-3620

ฝ่ายสวัสดิการ

 

หัวหน้าฝ่าย (พ่วงธุรการ)

2-3688
ห้องซักรีด
2-4324
ฝ่ายพัสดุ
 
หัวหน้าฝ่าย (พ่วงธุรการ)
2-0584
พิเศษ  
นายทหารเวร                        2-4618
ห้องกระจายเสียง                        2-5319
หอประชุม                        2-3694
สโมสรนายทหารประทวน                        2-5324
อาคารรณนภากาศ 2-5410
  2-5411
  2-6020
รักษาความปลอดภัย 2-4859
ช่องทางเข้า รร.นนก. 2-3526
  2-6593
สหกรณ์ออมทรัพย์  
ผู้จัดการ 3-1383
ธุรการ 3-1923
ชุมนุมนายเรืออากาศ  
สำนักงาน (พ่วงโทรสาร) 2-3704
  2-0025
สำนักงานคณะกรรมการบริหาร 2-5095
ห้องประชุมและจัดเลี้ยง 2-5687
ห้องอาหารสัญญาบัตร 2-5686
ห้องตัดผมสัญญาบัตร 2-3702
ห้องบิลเลียด 2-3689
ห้องเกมส์ 2-5179

 

              * กรณี โทร.จากสายภายนอก ทอ.ให้กด 02- 534 แล้วตามด้วย เลข 4 หลักท้าย เช่น ถ้าต้องการติดต่อ 
หมายเลข 2-3683 ให้กด 02-534-3683