วารสารวิชาการ  นายเรืออากาศ

NKRAFA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 • พลอากาศโท พัทธนันท์  นุชพงษ์...........................................................................ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
 • พลอากาศตรี ณรงค์  อินทชาติ............................................................................รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
 • พลอากาศตรี ศ.ดร.วินัย  จันทร์เปล่ง.......................................................................รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
 • พลอากาศตรี พิชาญ  พิชัยณรงค์.......................................................................เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
 • พลอากาศตรี รศ.ดร.สมโภชน์  ผิวเหลือง.................................................................ผู้อำนวยการกองการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

บรรณาธิการที่ปรึกษา  

 • พลอากาศตรี ศ.พิทักษ์ คูณขุนทด.............................................................ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพอากาศ
 • พลอากาศตรี ศ.ดร.พิชาญ  พิชัยณรงค์.......................................................ศาสตราจารย์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

บรรณาธิการ  นาวาอากาศเอก รศ.อนุรักษ์  โชติดิลก....................................................รองศาสตราจารย์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

กองบรรณาธิการ

 • ศ.ดร. วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์สิริ                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • น.ท.ศ.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร                    ม.เทคโนโลยีสุรนารี
 • ร.อ.รศ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์         ม.เทคโนโลยีสุรนารี.
 • รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ                     ม.ขอนแก่น
 • ดร.กุลทัศน์ สุวัฒน์พิพัฒน์                   ม.ศิลปากร
 • ผศ.ดร.ฉัตรชัย มานะดี                        ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต
 • รศ.ดร.ณัฎฐกา หอมทรัพย์                ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
 • รศ.ดร.ไพศาล นาคพิพัฒน์                  ม.พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
 • รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์                        ม.ราชมงคล
 • Dr.Sutthiphong SRIGRAROM       U.of Glasgow Singapore
 • Prof. Kashitani Masashi                National Defence Academy Japan
 • น.อ.หญิง ศ.เรวดี นาคพิพัฒน์             โรงเรียนนายเรืออากาศ
 • น.อ.ศ.ดร.สมชาย หาญกล้า                โรงเรียนนายเรืออากาศ
 • น.อ.หญิง รศ. กุศยา สุวรรณวิหค         โรงเรียนนายเรืออากาศ
 • น.อ.รศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง     โรงเรียนนายเรืออากาศ
 • น.อ.หญิง ผศ.สัณสนีย์ เหมาคม           โรงเรียนนายเรืออากาศ
 • น.อ.ดร.พาห์รณ สงวนโภคัย                โรงเรียนนายเรืออากาศ
 • น.ต.ดร.วรุต ธรรมวิชัย                         โรงเรียนนายเรืออากาศ
 • น.ท.ผศ.ดร.นที ปั้นทอง                       โรงเรียนนายเรืออากาศ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าแก่ผู้ที่สนใจ
 2. เพื่อเป็นสื่อกลางรายงานความก้าวหน้าผลงานด้านการวิจัย
 3. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิด ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการ
  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขต

วารสารวิชาการนายเรืออากาศจัดทำขึ้นตามวัตถุประสงค์ข้างต้น
โดยส่งในรูปแบบบทความ ซึ่งบทความทุกเรื่องจะต้องผ่านการพิจารณา
จากผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการและผลการประเมินเห็นชอบให้ตีพิมพ์
อย่างน้อย 2 คนจาก 3 คนโดยที่บทความจะต้องเป็นผลงานที่ใหม่
และไม่มีการคัดลอกผลงานจากผู้อื่น มีกำหนดออก ปีละอย่างน้อย 1 ฉบับ (พฤศจิกายน)

 

สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนนายเรืออากาศ
171/1 ถนนพหลโยธิน คลองถนน สายไหม กทม 10220
โทรศัพท์ 0-25346590

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://www.rtafa.ac.th/ 

ข้อกำหนดในการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนายเรืออากาศ

 

ส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนายเรืออากาศ