ภารกิจกองยุทธการและการข่าว

 

           กองยุทธการและการข่าว

                มีหน้าที่  วางแผน อำนวยการ ดำเนินการ ควบคุมกำกับดูแล ติดตามผลเกี่ยวกับงานด้านยุทธการและการข่าว ตลอดจนให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ ให้แก่หน่วยขึ้นตรงของโรงเรียนนายเรืออากาศ

 

 

 

 

บุคคลากรของกองยุทธการและการข่าว

 

                          ๑.       นาวาอากาศเอก  ณัฐพงศ์  เรียงจันทร์      หัวหน้ากองยุทธการและการข่าว

                          ๒.       - ไม่มีบรรจุ -                                               รองหัวหน้ากองยุทธการและการข่าว

                          ๓.      นาวาอากาศตรี ชนรพ  ทดดอน                  นายทหารยุทธการและการข่าว

                          ๔.      เรืออากาศโท ประเสริฐ  แสงสิงห์               ช่วยราชการ กองยุทธการและการข่าว                

                          ๕.      พันจ่าอากาศเอก อำนาจ  พากเพียร           ช่วยราชการกองยุทธการและการข่าว

                          ๖.       พันจ่าอากาศเอก สราวุธ  ม่วงสด               เสมียน กองยุทธการและการข่าว

                          ๗.      นายณัฐวุฒิ  คีรีวัลย์                                    เสมียน กองยุทธการและการข่าว

                          ๘.      นางสาว พะเยาว์  เกษมกุลพีระ                   พนักงานราชการ ช่วยราชการ กองยุทธการและการข่าว

                          ๙.       นางสาว มุจลินทร์  แก้วเขียว                      พนักงานราชการ ช่วยราชการ กองยุทธการและการข่าว

                          ๑๐.   นางประภาศรี  เชี่ยวชาญ                            พนักงานราชการ ช่วยราชการ กองยุทธการและการข่าว