กองประกันคุณภาพการศึกษา บก.รร.นนก.icon

น.อ.หญิง สุวิมล สมัตถะ

หก.กปศ.บก.รร.นนก.

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วิสัยทัศน์:"มุ่งสู่การเป็นหน่วยงานคุณภาพของโรงเรียนนายเรืออากาศ"

เอกสาร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินและจัดทำแผนพัฒนา รร.นนก. ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ รร.นนก.

๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึง ๖ กันยายน ๒๕๕๕

Download ไฟล์เอกสารต้นฉบับทั้งหมด

01 แนะนำ EdPEx

02 PMQA vs EdPEx

03 OP

04 Category1

05 Category2

06 Category3

07 Category4

08 Category5

09 Category6

10 Category7

11 Baldrige_Education_Survey

12 Baldrige-Assigement

13 ตัวอย่างแผนพัฒนาสถาบัน

14 โครงร่างองค์การของโรงเรียนนายเรืออากาศ

15 Creating Vision

16 Organizational Goal Setting

ใบรองปกและกำหนดการ

ปกเอกสาร