แบบประเมิน

 แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของ "ข้าราชการ" ต่อการดำเนินงานในการสร้างอัตลักษณ์ จุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนผลเป็นเอกลักษณ์ของ รร.นนก. ปี ๕๙ 

QR Code สามารถใช้กับโทรศัพท์มือถือ/แทปแล็ทได้

 Linkhttp://goo.gl/forms/kogWeriEVF


 แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของ "นักเรียนนายเรืออากาศ" ต่อการดำเนินงานในการสร้างอัตลักษณ์ จุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนผลเป็นเอกลักษณ์ของ รร.นนก. ปี ๕๙

QR Code สามารถใช้กับโทรศัพท์มือถือ/แทปแล็ทได้

   Linkhttp://goo.gl/forms/LJzSPvRlPr


 แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้งานโปรแกรมบริหารฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา รร.นนก. (e-SAR)

QR Code สามารถใช้กับโทรศัพท์มือถือ/แทปแล็ทได้

Link: http://goo.gl/forms/phPjHVF95G


  โครงการสัมมนาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ๑๒ ก.พ.๕๙ 

  

QR Code สามารถใช้กับโทรศัพท์มือถือ/แทปแล็ทได้

Link: http://goo.gl/forms/ldLj29wJhJ