ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้า เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษา รร.นอ.

ห้องประชุม กปศ.บก.รร.นอ. เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๕๘ 

 การสัมมนาวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กกศ.รร.นอ.

พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร ผบ.รร.นอ. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กกศ.รร.นอ. 
ซึ่งมีการบรรยายเรื่อง " กฎหมาย หลักการ และแนวทางการวางระบบการประก
ันคุณภาพการศึกษา รร.นอ." โดย น.อ.กิตติ ศรีนุชศาสตร์ หก.กปศ.บก.รร.นอ. และ 
เรื่อง " ระบบฐานข้อมูลในการประกันคุ
ณภาพการศึกษา" โดย น.ท.หญิงสุวิมล สมัตถะ และ น.ท.นที ปั้นทอง 
เพื่อให้ข้าราชการ รร.นอ.มีความรู้ความเข้าใจแ
ละสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ รร.นอ.
ตามระบบประกันคุณภาพก
ารศึกษา ณ ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมศาตร์ รร.นอ. เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค.๕๘

การประชุมวิชาการนานาชาติ "การประกันคุณภาพการศึกษา" ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

วันที่ ๘ – ๑๐ ธ.ค.๕๗ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ประชุมการใช้โปรมแกรมบริหารฐานข้อมูล รร.นอ.

พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร ผบ.รร.นอ. เป็นประธานประชุมการใช้โปรมแกรมบริหารฐานข้อมูล รร.นอ. 
โดยมีข้าราชการ รร.นอ. เข้าร่วมประชุม ซึ่งมี น.ท.หญิง สุวิมล สมัตถะ และ น.ท.นที ปั้นทอง เป็นผู้บรรยายการใช้โปรแกรม 
สำหรับโปรแกรมนี้จะมีประโยช
น์กับบุคลากรในการเตรียมข้อมูลและทำให้ รร.นอ.มีความพร้อมในการรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกต่างๆ 
ซึ่งจะลดความซับซ้อนในการทำ
งาน ดังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในหน่วยและเพื่อมาตรฐานของคุณภาพการศึกษาของ รร.นอ. 
ณ ห้องประชุม บก.รร.นอ. (2) 
เมื่อวันที่ 27 ม.ค.58