ทำเนียบผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 co35

๑.พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร 

(๓๑ ธ.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๘)

 co36

๒.พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์

(๑ ต.ค.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๙)

 supint2559

๓.พล.อ.ท.สิทธิพร เกสจินดา

(๑ ต.ค.๕๙ - ปัจจุบัน)