การจัดการส่วนราชการแผนกธุรการ

ผธก.บก.รร.นนก.เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ กองบัญชาการ รร.นนก.

 

turakran

ผังการบังคับบัญชา

 

 1

น.ท.อายุทธ  พูนสวัสดิ์พงศ์

หน.ผธก.บก.รร.นนก.

 2

น.ต.ชูสิทธิ์  ยิ่งเจริญ

รอง หน.ผธก.บก.รร.นนก.

 3

ร.ท.สิทธิชัย  อนุแสน

นธก.ผธก.บก.รร.นนก.

4

ร.ต.ผดุงกิจ  ตรงเมธี

นชง.ผธก.บก.รร.นนก.

5

พ.อ.อ.อภิสิทธิ์  โชติพรม

สมน.ผธก.บก.รร.นนก.

6

พ.อ.อ.ณัฐพงค์  ทับเงิน

สมน.ผธก.บก.รร.นนก.

7

จ.ท.สุเมธ  ทำมาพร

สมน.ผธก.บก.รร.นนก.

8

จ.ต.ดลวัฒน์  วรรณอุ่น

สมน.ผธก.บก.รร.นนก.

 

9

นาง ประภาศรี  เชี่ยวชาญ

พนักงานธุรการ ผธก.บก.รร.นนก.

9.1

น.ส.ณภัทธ  ธนากรวุฒิกุล

พนักงานธุรการ ผธก.บก.รร.นนก.

9.2

น.ส.พิรญาณ์  ทับเงิน

พนักงานธุรการ ผธก.บก.รร.นนก.