ศึกษาดูงาน ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๕๙

 

 c4
cafe cafe2

 

พล.อ.ต.พิชาญ  พิชัยณรงค์  ศ.กกศ.รร.นนก. นำคณะข้าราชการ รร.นนก. จำนวน ๓๐ คน

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก ศาสตราจารย์คลีนิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และคณะ

ในการจัดบรรยายพร้อมตอบข้อซักถาม ที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการทำ EdPEx

ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ การทำงานที่เป็นระบบ และยั่งยืน

ข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ องค์กรต้องมี vision ที่ชัดเจน

เมื่อ vision ชัดเจน เป้าหมายชัดเจน จะทำให้มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน

เครื่องมือที่สำคัญของ EdPEx คือ PDCA ที่เพิ่มการบูรณาการ

 

c3 c5
c6 c7
c8 c9
c10 c11

c12 c14
c18 c19