ข่าวประชาสัมพันธ์

          ขอให้ นขต.รร.นนก.และ นขต.บก.รร.นนก. จัดตั้งกลุ่มกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปี 60 (1 แผนก 1 องค์ความรู้) ตาม แผนการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ ของ รร.นนก. ประจำปี 60โดยส่งเอกสาร ให้ กสว.ฯ ดังนี้

1. แบบฟอร์มการจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมการจัดการความรู้

2. แผนงานการสร้างองค์ความรู้ประจำปี 60  ตัวอย่าง

3. k-map ของหน่วย

พร้อมส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มาที่   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันศุกร์ที่ 13 ม.ค.60

*********************************************************************************************************************************************

ประชุมวิชาการ
 
        new10 e0  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55  "The 55th Kasetsart University Annual Conference"  วันที่ 31 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

          ส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็ม ภายในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://annualconference.ku.ac.th/

 **************************************************************************************************

ข่าวสารทุนวิจัย 

       new10 e0   ขอเชิญอาจารย์และข้าราชการที่สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนางานศึกษา-วิจัย รร.นนก.(บกท.) ประจำปี 60 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย.59 (แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ ดาวน์โหลดได้จาก website กสว.ฯ เมนูทุนส่งเสริมการวิจัย)

          *****************************************************************************************************************************************************

           new10 e0   ด้วยสมาคมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) จะจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd  ACDT (The 3rd  Asian Conference on Defence Technology) ระหว่าง 18 - 20 ม.ค.60  
ณ จว.ภูเก็ต
 จึงขอประชาสัมพันธ์ ดังนี้
 ACDT2017
 
       
          1. ขอเชิญอาจารย์หรือนักวิจัยที่สนใจ เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบบทความ (Reviewers) ตามสาขาและความเชี่ยวชาญ กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่แนบ ส่งให้ กสว.ฯ ภายใน 10 ต.ค.59
          2. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย หรือ นนอ.ที่ประสงค์จะส่งบทความวิชาการหรือเข้าร่วมงานดังกล่าว แจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ให้ กสว.ฯ ทราบ (โทร. 2-0584) ภายใน 30 ก.ย.59 และสมัครลงทะเบียนโดยตรงได้ที่  www.acdt2017.com 
          3. ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กรอกใบสมัครสมาชิกและส่งถึงสมาคมฯ ได้โดยตรง
 
           ***************************************************************************************************************
 
           new10 e0    ขอเชิญอาจารย์และข้าราชการที่สนใจเสนอคำขอโครงการวิจัยและพัฒนาการทหารเริ่มใหม่ ประจำปีงบประมาณ 61-62
ผู้ใดประสงค์จะดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาการทหารเริ่มใหม่ ประจำปีงบประมาณ 61-62 ขอให้จัดทำแบบคำขอโครงการตามข้อ 2 และ ข้อ 3
          - ข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ส่งถึง กสว.รร.นนก. ภายใน 10 มี.ค.60 และ
          - ข้อ 3.3 ส่งถึง กสว.รร.นนก. ภายใน 24 พ.ย.59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน การจัดการความรู้ตามนโยบาย ผบ.ทอ. ของ รร.นนก.

( "๑ แผนก ๑ องค์ความรู้" ) ปี ๒๕๕๘

ลำดับ กอง/แผนก หัวข้อองค์ความรู้ ผู้รับผิดชอบ
 กกบ.บก.รร.นนก. การจัดการความรู้เกี่ยวกับงานด้านเชื้อเพลิงภาคพื้นงบพิเศษของ รร.นนก. น.ท.เกษม   ราชกิจ
ภวฟ.กฟธ.กกศ.รร.นนก. ชุดทดลองเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเสมือนจริง NI ELVIS

น.อ.สง่าฯ /

ร.ต.เอกลักษณ์  จำปาม่วง

ภวก.กกส.กกศ.รร.นนก. ระเบียบพัสดุ ทอ.กับเครื่องมือและอุปกรณ์ทดลองภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (คู่มือการใช้งบประมาณซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ ภวก.กกส.กกศ.รร.นนก.) น.ท.นุกูลฯ
ภวส.กกส.กกศ.รร.นนก. การจัดการการบิน ร.อ.ฐาปนัตฯ
ภคณ.กวคค.กกศ.รร.นนก. การสอนวิชาแคลคูลัส รร.นนก. น.ท.นที  ปั้นทอง 
ภคม.กวว.กกศ.รร.นนก. ระบบฐานข้อมูลในการจัดการสารเคมีตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย น.อ.หญิง สัณสนีย์ฯ
ภฟส.กวว.กกศ.รร.นนก. ฟิสิกส์สำหรับการบิน (Physics for Aviation) น.อ.ศรีทัศน์ฯ
ภวอ.กอบ.กกศ.รร.นนก. แนวทางการบริหารการประชุมสัมมนา ตามโครงการศึกษา ทอ. น.อ.จรุญฯ 
กทบ.กอบ.กกศ.รร.นนก. แนวทางการย้ายอุโมงค์ลมความเร็วต่ำกว่าเสียงเพื่อการวิจัยสู่ รร.นนก.(อ.มวกเหล็ก) น.อ.โอฬารฯ
๑๐ กสว.รร.นนก. แนวทางจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการวิจัยและการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) น.อ.อุทัยฯ
๑๑ ผกง.รร.นนก. การเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ น.ท.สมพรฯ
๑๒ แผนกกรรมวิธีข้อมูล       กสป.รร.นนก. การรับสมัคร นตท.(ในส่วนของ ทอ.)

น.ท.หญิง ศุภราฯ /

ร.ท.หญิง กนกกรฯ

๑๓ แผนกทะเบียนประวัติ กสป.รร.นนก. การออกหนังสือรับรองการศึกษาให้กับ นนอ.ชั้นปีที่ ๑ - ๔
๑๔ ฝกก.กรก.รร.นนก. การจัดทำอาหารพิเศษเพื่อจัดเลี้ยง นนอ. ร.ท.หญิง นุชจิราฯ
๑๕ ฝขส.กรก.รร.นนก. แนวทางปฏิบัติงานบริการยานพาหนะ และงานสนับสนุนการขนส่งของ รร.นนก.
๑๖ กพล.รร.นนก. แนวทางในการฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย นนอ.

น.ท.ดำเกิงฯ /

พ.อ.ท.หญิง วิธิดาฯ

๑๗ แผนกโสตทัศนูปกรณ์ กทส.รร.นนก. การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ รร.นนก.

น.ท.หญิง ศุวัชรีย์ฯ

๑๘ แผนกสารสนเทศ กทส.  รร.นนก.

การใช้งานระบบบริการการศึกษาที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

(Vision Net)

๑๙ ห้องสมุด กทส.รร.นนก. การสืบค้นข้อมูลห้องสมุดด้วยโปรแกรมนวสาร (NAVASARN)
๒๐ กปศ.บก.รร.นนก. แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รร.นนก. น.ท.หญิง สุวิมล  สมัตถะ
๒๑ ผธก.บก.รร.นนก. คู่มือการปฏิบัติงานด้านสารบรรณของ ผธก.บก.รร.นนก. พ.อ.อ.ณัฐพงศ์  ทับเงิน
๒๒ ฝจห.บก.รร.นนก. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ร.อ.ธีระ   พร้าโน๊ต
๒๓ นกร.บก.รร.นนก. การจัดรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ น.ท.สุพจน์ฯ
๒๔ ภวธ.กฟธ.กกศ.รร.นอ. คู่มือการใช้งานเครื่องมือการทดสอบดินเหนียวด้วยวิธีทดสอบแบบแรงอัดสามแกน (Triaxial Test)

น.อ.เฉลียวฯ /

น.ต.วรากรณ์ฯ

๒๕ ภมส.กวมส.กกศ.รร.นนก.

บทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการ รร.นนก.

(Everyday Conversations for RTAFA Personnel)

ร.อ.หญิง อรวีร์ฯ
๒๖ ผชย.กรก.รร.นนก. การปรนนิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนของ รร.นนก. ร.ท.สุรพันธ์ฯ
๒๗ ภคต.กวคค.รร.นนก.

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์จาก NASA

สำหรับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของ รร.นนก.

น.ท.พลสมุทรฯ
๒๘ กยข.บก.รร.นนก. การจัดการประกอบพิธีพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.นนก. และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ น.ท.ณัฐพงศ์  เรียงจันทร์
๒๙ กวท.(๑) การฝึกรับประทานอาหารแบบเป็นพิธีการ พ.อ.อ.สรจักร  แย้มมาก        
๓๐ กวท. (๒) กระบวนการอำนวยการจัดภารกิจฝึกภาคสนาม
๓๑ นงป.บก.รร.นนก. การขอรับการสนับสนุนค่าเดินทางไปราชการ รร.นนก.
๓๒ แผนกจัดการศึกษาและประมวลผล การจัดทำตารางสอน นนอ.๔ ชั้นปี น.ท.พงค์เทพฯ
๓๓ แผนกอุปกรณ์การศึกษา การบริหารงานพัสดุ ร.ท.ดำรงเดชฯ
๓๔ แผนกธุรการ กกศ.ฯ การเตรียมการด้านธุรการการสอบภาควิชาการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท. (ในส่วน ทอ.) น.ท.ประเมินฯ
๓๕ แผนกแพทย์ การปฐมพยาบาลภายใน ๗๒ ชั่วโมงแรก (Sport injury First Aid Management) น.ท.จีรศักดิ์ฯ
๓๖ ภสศ.กวมส.กกศ.ฯ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ นนอ. (พฤติกรรมกลุ่ม) น.ต.หญิง ศรีวรรณฯ
๓๗ กองพัน ๑ การฝึก นนอ.ใหม่
๓๘ กองพัน ๒ การบรรพชาอุปสมบท
๓๙ กองพัน ๓ งานราตรีชัยพฤกษ์ ๖๓
๔๐ กองพัน ๔ การฝึกเดินอากาศ นนอ.ชั้นปีที่ ๔
๔๑ ฝสธ.กรมฯ การจัดการกีฬาประเพณี รร.ทหาร-ตำรวจ
๔๒ กพภ.กรม.ฯ เกมจำลองการยุทธ์ทางอากาศเบื้องต้น
๔๓ กกพ.บก.รร.นนก. การใช้งานระบบการจัดการกำลังพล รร.นนก.

>> ภารกิจและการจัดหน่วย

ภารกิจ   มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย การบริหารทุนวิจัย การประเมินผล และการเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการและวิจัย รวมทั้งการจัดการความรู้ที่ได้จากการวิจัย มีหัวหน้ากองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

สายการบังคับบัญชากองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

องค์ความรู้ นขต.รร.นนก.และ นขต.บก.รร.นนก.ประจำปี ๒๕๕๙
ลำดับ กอง/แผนก หัวข้อองค์ความรู้ ผู้รับผิดชอบ
 กกบ.บก.รร.นนก.

การจัดการความรู้เกี่ยวกับงานด้านเชื้อเพลิงภาคพื้นงบพิเศษ

ของโรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช

น.อ.มนต์ชัย   นามวงษ์
ผธก.บก.รร.นนก. การรับ-ส่งหนังสือทางระบบ e-admin ภายใน รร.นนก. น.ท.อายุทธ   พูลสวัสดิ์พงศ์
ฝจห.บก.รร.นนก. องค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง น.ต.กิตติพิชญ์   ศิริพิศ
นกร.บก.รร.นนก. คู่มือการทำประชาสัมพันธ์ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ รร.นนก. น.ท.หญิง รสรินฑ์ จันทร์วังพรหม
กยข.บก.รร.นนก. พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศเรืออากาศตรี ที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.นนก. น.อ.ณัฐพงศ์  เรียงจันทร์
นงป.บก.รร.นนก. มิติ แนวทางการดำเนินการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ น.อ.หญิง กัลยา  บุสโร
กกพ.บก.รร.นนก. การจัดทำบำเหน็จตกทอดของ ขรก.รร.นนก. น.ท.วิโรจน์  โพธิ์วัน
กปศ.บก.รร.นนก. การพัฒนาโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์การประกันคุณภาพการศึกษา รร.นนก. น.อ.หญิง สุวิมล  สมัตถะ
แผนกกรรมวิธีข้อมูล     กสป.รร.นนก. การวัดและประเมินผล นนอ.ที่พึงประสงค์ น.ท.ทองหล่อ   พิณสุวรรณ
๑๐ แผนกทะเบียนประวัติ กสป.รร.นนก. การทำสัญญาเข้าเป็น นนอ. ประจำปีการศึกษา น.ท.หญิง พัณณ์ชิตา อิทธิสารรณชัย
๑๑ ผกง.รร.นนก. เงินสวัสดิการ ชวยเหลือการศึกษาบุตร น.ท.ปรีชา  มีนยี
๑๒ กสว.รร.นนก. คู่มือนักวิจัย น.อ.หญิง สัณสนีย์  เหมาคม
๑๓ ผชย.กรก.รร.นนก. การปรนนิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนของ รร.นนก. ร.ท.สุรพันธ์  อุ่นสนิท
๑๔ ฝขส.กรก.รร.นนก. เทคนิคในการขับรถยนต์ให้ปลอดภัยและถูกกฎจราจร พ.อ.อ.ดวงเดือน  สิงห์ทุม
๑๕ ฝกก.กรก.รร.นนก. จัดทำอาหารในเครื่อง อบ ปิ้ง ย่าง เพื่อจัดเลี้ยง นนอ.(๒) น.ท.สุรสิทธิ์  เกาะแก้ว
๑๖ ผพท.กรก.รร.นนก.

การจัดการความรู้สุขภาพฟันของ นนอ.,ข้าราชการ,ลูกจ้างและ

พนักงานราชการของ รร.นนก.

น.ต.หญิง ชุติมา  อุปัชฌาย์
๑๗ กพล.รร.นนก. รูปแบบขั้นตอนการสอบพลศึกษาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท.(ทอ.) น.ท.สำรวย  จิ๋วบาง
๑๘ แผนกโสตทัศนูปกรณ์ กทส.รร.นนก. คู่มือการติดตั้ง LCD projector น.ท.อุระพงค์   ทิมอ่อน
๑๙ แผนกสารสนเทศ กทส.  รร.นนก. การใช้งานและบริหารจัดการระบบแม่ข่ายเสมือนของ รร.นนก. น.ท.ศีพัฒน์   นามวัฒน์
๒๐ ห้องสมุด กทส.รร.นนก. คู่มือการจัดชั้นหนังสือ น.ท.หญิง ศศิประภา  บุญศรี
๒๑ กวท.รร.นนก. การปรนนิบัติบำรุงรักษาอาวุธ น.ท.ประกิต  หลีประไพ
๒๒ กวท.รร.นนก กระบวนการจัดการฝึกบินพื้นฐาน นนอ. น.อ.เสกสรร  สายเพ็ชร์
๒๓ กวท.รร.นนก. กระบวนการจัดการสอนลีลาศ น.อ.สมิทธิพัฒน์  คล้ายแก้ว
๒๔ กรม นนอ.รอ.รร.นนก. การฝึกเดินอากาศของ นนอ. น.อ.พลวัตร  อินทรวิเศษ
๒๕ กรม นนอ.รอ.รร.นนก. การสวนสนามสาบานธง ของ นนอ. เนื่องในวันกองทัพไทย น.อ.พลวัตร  อินทรวิเศษ
๒๖ กรม นนอ.รอ.รร.นนก. การอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ของ นนอ. น.อ.พลวัตร  อินทรวิเศษ
๒๗ กรม นนอ.รอ.รร.นนก.

การปรับปรุงลักษณะทหาร และปลูกฝังธรรมเนียมทหารอากาศ

ให้แก่ นนอ.ใหม่

น.อ.พลวัตร  อินทรวิเศษ
๒๘ กรม นนอ.รอ.รร.นนก. การฝึก นนอ.ด้านฝ่ายอำนวยการของหน่วยงานระดับกองพัน น.อ.พลวัตร  อินทรวิเศษ
กกศ.รร.นนก.
๒๙ แผนกธุรการ กกศ.ฯ การดำเนินการด้านธุรการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท.ในส่วน ของ ทอ. น.ท.ประเมิน กาฬภักดี
๓๐ ภวฟ.กฟธ.กกศ.รร.นนก. Quad Rotor และการ Set  up โดยโปรแกรม Mission Planer ร.อ.ปริญญา อนันตศิลปชัย
๓๑ ภวธ.กฟธ.กกศ.รร.นอ. การนำนักเรียนนายเรืออากาศสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาฝึกงานสำรวจภาคสนาม น.อ.พงษ์ฤทธิ์  นิติวงศ์
๓๒ ภวก.กกส.กกศ.รร.นนก.

การขอรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ

ภวก.กกส.กกศ.รร.นนก. จากสภาวิศวกร

น.ท.นุกูล สุขุประการ
๓๓ ภวส.กกส.กกศ.รร.นนก. การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ น.อ.สุทธิ์  ศรีบูรพา
๓๔ ภคณ.กวคค.กกศ.รร.นนก. องค์ความรู้การเรียนการสอนวิชาแคลคูลัส - 1 น.อ.นที  ปั้นทอง
๓๕ ภคต.กวคค.รร.นนก. องค์ความรู้ด้านการจัดการดำเนินโครงการการวิจัยของนักเรียนนายเรืออากาศสาขาคอมพิวเตอร์ น.อ.พัทธกร  ลลิตาวชิรา
๓๖ ภคม.กวว.กกศ.รร.นนก. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ น.ท.อภิชาติ  จิณแพทย์
๓๗ ภฟส.กวว.กกศ.รร.นนก. การเตรียมปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑ น.อ.รศ.ศรีทัศน์  ชัยมี
๓๘ ภวอ.กอบ.กกศ.รร.นนก.

แนวทางการบริหารจัดการการเดินทางไปศึกษาดูงานของ นนอ.

สาขา วอ.

น.อ.จรูญ โพธิ์บุญ
๓๙ กทบ.กอบ.กกศ.รร.นนก. การเตรียมการและกระบวนการรับการเยี่ยมชมหน่วยกองเทคโนโลยีการบิน น.อ.โอฬาร  บัวทอง
๔๐ ภมศ.กวมส.กกศ.รร.นนก. Self-reporting for Air Cadets on various occasions น.อ.หญิง กุศยา สุวรรณวิหค
๔๑ ภสศ.กวมส.กกศ.รร.นนก. ประมวลความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในรายวิชาที่ภาคสังคมศาสตร์รับผิดชอบ น.อ.หญิง รชยา  ศรีเกษม
๔๒ แผนกจัดการศึกษาและประมวลผล กอษ.กกศ.ฯ การดำเนินการแยกสาขา นนอ. น.อ.เกียรติกุล  พูนเสมอ
๔๓ แผนกอุปกรณ์การศึกษา กอษ.กกศ.ฯ การจัดการความรู้การใช้เครื่องมือปฏิบัติงานในการผลิตเอกสารตำรา น.อ.เกียรติกุล  พูนเสมอ