ข่าวประชาสัมพันธ์

          ขอให้ นขต.รร.นนก.และ นขต.บก.รร.นนก. จัดตั้งกลุ่มกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปี 60 (1 แผนก 1 องค์ความรู้) ตาม แผนการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ ของ รร.นนก. ประจำปี 60โดยส่งเอกสาร ให้ กสว.ฯ ดังนี้

1. แบบฟอร์มการจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมการจัดการความรู้

2. แผนงานการสร้างองค์ความรู้ประจำปี 60  ตัวอย่าง

3. k-map ของหน่วย

พร้อมส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มาที่   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันศุกร์ที่ 13 ม.ค.60

*********************************************************************************************************************************************

ประชุมวิชาการ
 
        new10 e0  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55  "The 55th Kasetsart University Annual Conference"  วันที่ 31 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

          ส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็ม ภายในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://annualconference.ku.ac.th/

 **************************************************************************************************

ข่าวสารทุนวิจัย 

       new10 e0   ขอเชิญอาจารย์และข้าราชการที่สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนางานศึกษา-วิจัย รร.นนก.(บกท.) ประจำปี 60 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย.59 (แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ ดาวน์โหลดได้จาก website กสว.ฯ เมนูทุนส่งเสริมการวิจัย)

          *****************************************************************************************************************************************************

           new10 e0   ด้วยสมาคมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) จะจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd  ACDT (The 3rd  Asian Conference on Defence Technology) ระหว่าง 18 - 20 ม.ค.60  
ณ จว.ภูเก็ต
 จึงขอประชาสัมพันธ์ ดังนี้
 ACDT2017
 
       
          1. ขอเชิญอาจารย์หรือนักวิจัยที่สนใจ เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบบทความ (Reviewers) ตามสาขาและความเชี่ยวชาญ กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่แนบ ส่งให้ กสว.ฯ ภายใน 10 ต.ค.59
          2. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย หรือ นนอ.ที่ประสงค์จะส่งบทความวิชาการหรือเข้าร่วมงานดังกล่าว แจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ให้ กสว.ฯ ทราบ (โทร. 2-0584) ภายใน 30 ก.ย.59 และสมัครลงทะเบียนโดยตรงได้ที่  www.acdt2017.com 
          3. ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กรอกใบสมัครสมาชิกและส่งถึงสมาคมฯ ได้โดยตรง
 
           ***************************************************************************************************************
 
           new10 e0    ขอเชิญอาจารย์และข้าราชการที่สนใจเสนอคำขอโครงการวิจัยและพัฒนาการทหารเริ่มใหม่ ประจำปีงบประมาณ 61-62
ผู้ใดประสงค์จะดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาการทหารเริ่มใหม่ ประจำปีงบประมาณ 61-62 ขอให้จัดทำแบบคำขอโครงการตามข้อ 2 และ ข้อ 3
          - ข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ส่งถึง กสว.รร.นนก. ภายใน 10 มี.ค.60 และ
          - ข้อ 3.3 ส่งถึง กสว.รร.นนก. ภายใน 24 พ.ย.59