» หมายเลขโทรศัพท์ 3

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน รร.นนก.

ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์
(ภายใน ทอ.)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 
หน.ภาควิชา
2-5637
รองศาสตราจารย์ม ผช.ศาสตราจารย์, อาจารย์
2-5136
2-5432
2-5595
2-5445
2-5447
2-5653
2-5819
2-6274

ธุรการ

2-3700
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
2-6806
2-6807
2-6808
2-6809
2-6810
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 
หน.ภาควิชา
2-3650
รองศาสตราจารย์, ผช.ศาสตราจารย์, อาจารย์
2-4951
2-0558
2-0559
ธุรการ
2-0560
ห้องปฏิบติการวิศวกรรมโยธา
 
น.ห้องปฏิบัติการ
2-0561
สนง.คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
2-6398 
กองวิชาวิทยาศาสตร์
 
ผอ.กวว.กกศ.รร.นนก.
2-3671
รอง ผอ.กวว.กกศ.รร.นนก.
2-3672
อาจารย์
2-4372
ธุรการ
2-4371
ภาควิชาฟิสิกส์
 
รองศาสตราจารย์
2-4146
อาจารย์
2-3697
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
 
น.ห้องปฏิบัติการ
2-0562
ภาควิชาเคมี
 
รองศาสราจารย์
 2-3651
ผช.ศาสตราจารย์
  2-6254 
อาจารย์
 2-3698, 2-3969
ห้องปฏิบัติการเคมี
 
น.ห้องปฏิบัติการ
 2-0563
กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
 
ผอ.กวคค.กกศ.รร.นอ.
2-3663
รอง ผอ.กวคค.กกศ.รร.นอ.
2-3664
ธุรการ
 2-3662
โทรสาร
 2-6037
ภาควิชาคณิตศาสตร์
 
รองศาสตราจารย์
 2-4613
ผช.ศาสตราจารย์
 2-3701
อาจารย์
 2-4484
 2-4522
 2-6386
ภาควิชาคอมพิวเตอร์
 
รองศาสตราจารย์
2-4483
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 
น.ห้องปฏิบัติการ
2-4485
ห้องคอมพิวเตอร์
2-5868
2-5869
2-5870
2-5871
อาจารย์
2-3665
2-4512
2-4507
2-5142
INTERNET
2-6259
2-6260
2-6261
2-6262
ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์
2-5572
กองวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ผอ.กวมส.กกศ.รร.นนก.
2-3652
รอง ผอ.กวมส.กกศ.รร.นนก.
2-5238
ธุรการ
2-3658
ภาควิชามนุษยศาสตร์
 
รองศาสตราจารย์
2-5638
ผช.ศาสตราจารย์
2-5737
อาจารย์ 2-3661
 

2-3659

  2-4961
ห้องปฏิบัติการฝึกภาษา  
ห้องปฏิบัติการ 2-0564

 

              * กรณี โทร.จากสายภายนอก ทอ.ให้กด 02- 534 แล้วตามด้วย เลข 4 หลักท้าย เช่น ถ้าต้องการติดต่อ 
หมายเลข 2-3683 ให้กด 02-534-3683