tid

» กิจกรรม กทส.ฯ

กิจกรรมภายในของกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ

             กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ควบคุม และจัดดำเนินการเกี่ยวกับสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ระบบเครือข่ายสารสนเทศ การให้บริการห้องสมุด เพื่่อสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนภารกิจอื่นๆ ของโรงเรียนนายเรืออากาศ และการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีหัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

              วัตถุประสงค์

1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสารให้เป็นส่วนหนึ่งในการฝึกศึกษา

2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสารให้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารราชการ

3. พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในระดับสูงกว่ามาตารฐาน ทอ.

4. พัฒนา รร.นนก. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้งศาสตร์ในด้านการบิน การทหารและแขนงอื่น โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเป็นเครื่องมือสนับสนุน

» กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ประวัติ   

        กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ ก่อตั้งขึ้นตามอัตราเฉพาะกิจ ทอ. ปี ๒๕๕๒ จากการยกระดับกองเทคโนโลยีทางการศึกษา กกศ.รร.นอ. ขึ้นเป็นหน่วยงานระดับ นขต. รร.นอ. โดยยังคงแผนกโสตทัศนูปกรณ์ และแผนกห้องสมุดไว้ในสังกัด ขณะเดียวกันได้มีการก่อตั้งแผนกสารสนเทศ ซึ่งถือเป็นแผนกใหม่ขึ้นมาอีก ๑ หน่วยงาน เพื่อรับภาระในการดูแลระบบสารสนเทศของ รร.นอ. แทนภาควิชาคอมพิวเตอร์ฯที่เดิมเป็นผู้ดูแลอยู่

ภารกิจ  

      ดำเนินการและให้การสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมีหัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ


วิสัยทัศน์  

        พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการปฏิบัติงาน และการศึกษาของ ทอ.

การจัดส่วนราชการ

กองเทคโนโลยีและสารสนเทศแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๓ แผนก คือ

  • แผนกโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่ เก็บรักษา ดูแลอุปกรณ์การศึกษา และให้บริการใช้อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กับมีหน้าที่ผลิตงานศิลป์ประกอบการสอนของนักเรียนนายเรืออากาศ
  • แผนกสารสนเทศ มีหน้าที่ ดำเนินการ ดูแล จัดการระบบ และการให้บริการทางระบบเครือข่าย ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ประยุกต์ วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมบุคลากรของโรงเรียนนายเรืออากาศ ในการใช้ซอฟแวร์และระบบงานต่าง ๆ ที่ทำงานด้วยคอมพิวเตอร์
  • แผนกห้องสมุด มีหน้าที่ บริหารงานห้องสมุดในเรื่องการจัดหา เก็บรวบรวม รักษาหนังสือ วารสาร เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ให้ทันสมัยสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา

หมายเลขโทรศัทพ์ภายใน กทส.ฯ

กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ
หก.กทส.รร.นนก. 2-3670
รองหก.กทส.รร.นนก. 2-5721
เสมียน 2-4712
 
แผนกโสตทัศนูปกรณ์
หน.แผนก 2-3669
รองหน.แผนก 2-0585
น.โสตทัศนูปกรณ์ 2-0586

แผนกสารสนเทศ
หน.แผนก 2-0587
รองหน.แผนก 2-0588
น.สารสนเทศ 2-0589

ห้องสมุด
บรรณารักษ์ 2-3693
เจ้าหน้าที่ 2-5478

» ผู้บริหารและบุคลากร

 14171935 1096238733799478 1266665289 n

น.อ.ไกรจิต ทวีวัฒน์

หก.กทส.รร.นนก.

14218606 1096238777132807 894583636 n 

น.ท.อุระพงค์ ทิมอ่อน

รอง หก.กทส.รร.นนก.

 

แผนกโสตทัศนูปกรณ์ แผนกสารสนเทศ แผนกห้องสมุด ธุรการ

 

 

 

 

14182528 1096238720466146 1159011363 n 

น.ท.หญิง ศศิประภา  บุญศรี

บณร.หสม.กทส.รร.นนก.

14137904 1096238697132815 1299045559 n

ร.ท.สมเจตน์  วิสาหะชน

นธก.กทส.รร.นนก.

 14182317 1096238723799479 351726899 n

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์ภัสสา  แจ่มจันทร์

น.โสตทัศนูปกรณ์ ผสก.กทส.รร.นนก.

14218006 1096238717132813 2060686940 n

ร.ท.ประกิจพัฒน์  ทรัพย์เมฆ

นสท.ผสท.กทส.รร.นนก.

 14159260 1096238767132808 8122537 n

น.ต.หญิง จินตนา  เทอดวรวงศ์กุล

ผช.บณร.หสม.กทส.รร.นนก.

14182516 1096238753799476 1904479168 n

จ.อ.หญิง สุชาวดี  ศรีสุขหวัง

เสมียน กทส.รร.นนก.

 

14182479 1096238710466147 1816015405 n

พ.อ.อ.ฐิติเวทย์  เมนะคงคา

จสก.ผสก.กทส.รร.นนก.

 

 

14159274 1096264163796935 1009872997 n

จ.อ.วาทิน  พินเดช

จสท.ผสท.กทส.รร.นนก.

 

14193736 1096238747132810 781097407 n

ร.ต.หญิง นาถตยา  ขุนทอง

น.กรรมวิธีข้อมูล หสม.กทส.รร.นนก.

 

14169456 1096238703799481 1474058395 n

จ.ท.อานันท์  เจริญ

   จสก.ผสก.กทส.รร.นนก.

 

 

 

14182395 1096238700466148 1936355807 n

นายจักร์พันธุ์  ศรีสำอางค์

จสท.ผสท.กทส.รร.นนก.

 

 

 

 14194482 1096238713799480 1995874888 n

จ.ท.ณัฐวุฒิ  ศรีสมโภชน์

จนท.หสม.กทส.รร.นนก.