" KM Day 59 "

 1

 

พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์ ผบ.รร.นนก.

พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และ นนอ.

เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย KM Day ๕๙ โดยมี น.อ.หญิง สุวิมล สมัตถะ อนุกรรมการขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

และ น.อ.บุญเลิศ อันดารา นำเสนอผลงานการประกวดการจัดการความรู้

เรื่อง ต้นแบบการพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืนของ นนอ. ด้าน UAS และบทเรียนการแข่งขันในกิจกรรมการจัดการความรู้

ณ อาคารรณนภากาศ เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๕๙

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

สำหรับกิจกรรมนี้จัดโดย คณอก.การจัดการความรู้ของ รร.นนก.

เพื่อขับเคลื่อน รร.นนก. สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ตามนโยบายของ ทอ. ซึ่งประกอบด้วย

กิจกรรมการบรรยายเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

และนำเสนอหัวข้อองค์ความรู้ของ นขต.รร.นนก.ให้แก่ข้าราชการลูกจ้าง พนักงานราชการ และ นนอ.

 

2 3
 4  5
 6  7
 8  9