ผู้บริหารและบุคลากร
กกพ.บก.รร.นนก.

 

 1

น.อ.บัญชา ปานเชียงวงษ์

หก.กกพ.บก.รร.นนก.

 2

น.ท.ปธิกร อุไรวร

รอง กห.กกพ.บก.รร.นนก.

 3

น.ท.หญิง สิริวรรณ เอี่ยมจินดา

ประจำ รร.นนก. ช่วยราชการ กกพ.บก.รร.นนก.

4

ร.ต.ประหยัด อัพขี

นกพ.กกพ.บก.รร.นนก.

5

พ.อ.อ.ไตรราช นกน้อย

จนท.กกพ.บก.รร.นนก.

6

พ.อ.ต.หญิง วีรญา เพ็ชรเพ็ง

จนท.กกพ.บก.รร.นนก.

7

จ.อ.สิทธิชัย เยาวภักดิ์

จนท.กกพ.บก.รร.นนก.

8

จ.ท.วัชระ แก้วเขียว

จนท.กกพ.บก.รร.นนก.

 

 9

นางสาวกรรณิการ์ เผือกประภัทร์

พนักงานธุรการ กกพ.บก.รร.นนก.

 10

นางรุ่งทิวา สุวรรณ์

พนักงานธุรการ กกพ.บก.รร.นนก.

15

นางสาวทรัพย์ ปานรักษา

พนักงานทั่วไป ฝสก.ฯ
ช่วยราชการ กกพ.บก.รร.นนก.

12
นางสาวทรัพย์ ปานรักษา

พนักงานทั่วไป ฝสก.ฯ
ช่วยราชการ กกพ.บก.รร.นนก.

13

นางมณี แป้วบุญสม

พนักงานรักษาสถานที่ กกพ.บก.รร.นนก.

        14

นางสมฤทัย ปานขาว

พนักงานสูทกรรม ฝกก.กรก.รร.นนก.
ช่วยราชการ กกพ.บก.รร.นนก.

15

นางอุไร หนองทราย

พนักงานธุรการ กกพ.บก.รร.นนก.

การจัดการส่วนราชการกองกำลังพล

กกพ.บก.รร.นนก.เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ กองบัญชาการ รร.นนก.

str

 

➣ กองกำลังพล

  

ภารกิจ

         อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ รวบรวมแบบธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการด้านกำลังพลตลอดจนข้อเสนอแนะ และข้อมูล เพื่อการตกลง ตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา ในการบริหารกำลังพลให้เป็นไปตามภารกิจของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช