นักเรียนนายเรืออากาศ  

ฝึกงานกองบิน

    

    

    

นักเรียนนายเรืออากาศ

 ฝึกลีลาศ

    

          

    

 

 

    

   

 

ชุมชนสัมพันธ์

    

    

 

    

    

 

นักเรียนนายเรืออากาศ  

ฝึกศิลปะป้องกันตัวระยะประชิต