>> ประวัติความเป็นมา

กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ ตามโครงสร้างทอ. ๕๒

โดย มีภารกิจส่งเสริมและพัฒนางาน วิจัยของ รร.นอ.การประเมินผลและเผยแพร่งานวิจัย

และรวมถึงการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 

 

>> ภารกิจและการจัดหน่วย

มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย การบริหารทุนวิจัย การประเมินผล

และการเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการและวิจัย รวมทั้งการจัดการความรู้ที่ได้จากการวิจัย มีหัวหน้ากองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

สายการบังคับบัญชากองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย