https://qa.rtafa.ac.th

 คลิปวีดีโอแนะนำการใช้โปรแกรมฯ

 

ขอเชิญสแกน QR Code เข้าร่วมกลุ่มไลน์โปรแกรมบริหารฐานข้อมูลประกันฯ

เพื่อติดตามข่าวสารและเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมฯและการใช้งาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้า เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอ.

ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้า เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษา รร.นอ.

ห้องประชุม กปศ.บก.รร.นอ. เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๕๘ 

ดาวน์โหลดเอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอ.article

การบรรยาย ประสบการณ์การรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ตัวอย่างการจัดทำตัวบ่งชี้ วพอ.พอ.