» หมายเลขโทรศัพท์ 4

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน รร.นนก.

ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์ (ภายใน ทอ.)

ภาควิชาสังคมศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์
2-3660
ผู้ช่วยศาสตรตราจารย์
2-5528
อาจารย์
2-5239
2-5240
กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์
 
ผู้บังคับการกรม.นนอ.รอ.รร.นนก.
2-3628
ผู้บังคับการกรม.นนอ.รอ.รร.นนก.
(พ่วงโทรสาร)
0 2523 6786
รองผู้บังคับการ
2-3629
เสนาธิการ
2-4164
ฝ่ายเสนาธิการ
2-5109
น.ฝ่ายเสนาธิการกำลังพลและส่งกำลังบำรุง
2-5108
น.ฝ่ายเสนาธิการยุทธการและการข่าว
2-5107
น.กำลังพล
2-3630
น.พัสดุ
2-0567
น.การเงิน
2-3631
น.ปกครอง
2-5336
พลาธิการ
2-3695
ฝ่ายธุรการ
2-3632
กองพันที่ 1
 
 
ผู้บังคับกองพัน
2-5294
รองผู้บังคับกองพัน
2-3641
ธุรการ
2-3642
ผู้บังคับกองร้อยที่ 1
2-0568
ผู้บังคับกองร้อยที่ 2
2-0569
กองพันที่ 2  
ผู้บังคับกองพัน 2-5300
รองผู้บังคับกองพัน 2-5301
ธุรการ 2-3637
ผู้บังคับกองร้อยที่ 1 2-5302
ผู้บังคับกองร้อยที่ 2 2-3638

กองพันที่ 3

 
ผู้บังคับกองพัน
2-5295
รองผู้บังคับกองพัน
2-5305
ธุรการ
2-3643
ผู้บังคับกองร้อยที่ 1
2-3644
ผู้บังคับกองร้อยที่ 2
2-0570
กองพันที่ 4
 
ผู้บังคับกองพัน
2-5600
รองผู้บังคับกองพัน
2-0573
ธุรการ
2-5597
ผู้บังคับกองร้อยที่ 1 
2-5601
ผู้บังคับกองร้อยที่ 2
2-5602 
พิเศษ
 
ห้องพักผ่อน
2-5337
2-5339
โสมสรนักเรียนนายเรืออากาศ
2-3691
ห้องตัดผม
2-3690
ห้องฝึกซ้อมดนตรีโยธวาทิต
2-4941
เวรกรม นนอ.(บก.กรม.นนอ.)
2-5338
กองพัฒนาภาวะผู้นำ  
หัวหน้ากอง
2-5293
รองหัวหน้ากอง
2-5303
น.แผนและโครงการ
2-3639
น.พัฒนาภาวะผู้นำ
2-0571
ธุรการ
2-0572
กองวิชาทหาร
 
ผู้อำนวยการ ผอ.กวท.รร.นนก.
2-3677
รองผู้อำนวยการ รอง.ผอ.กวท.รร.นอ.
2-3678
เสมียน
2-3676
กองวิทยาการทหาร
 
หัวหน้ากอง
2-3683
รองหัวหน้ากอง
2-5846
น.วิทยาการทหาร,น.อำนวยการศึกษา
2-3684
กองการฝึก  
หัวหน้ากอง
2-3682
รองหัวหน้ากอง
2-5845
แผนกฝึกวิชาทหาร
 
รองหัวหน้าแผนก 
2-0576
แผนกฝึกการบินพื้นฐาน
 
หัวหน้าแผนก หน.แผนก
2-0577
รองหัวหน้าแผนก รอง.หน.แผนก
2-0578

แผนกเครื่องช่วยฝึก

 

หัวหน้าแผนก

2-3686

รองหัวหน้าแผนก

2-5849

แผนกสรรพาวุธ

 

หัวหน้าแผนก

2-3685

รองหัวหน้าแผนก

2-0575

ธุรการ

2-5848

 

              * กรณี โทร.จากสายภายนอก ทอ.ให้กด 02- 534 แล้วตามด้วย เลข 4 หลักท้าย เช่น ถ้าต้องการติดต่อ 
หมายเลข 2-3683 ให้กด 02-534-3683