p1

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 • กองบัญชาการ
  • กองยุทธการและการข่าว
  • กองกำลังพล
  • กองส่งกำลังบำรุง
  • กองประกันคุณภาพการศึกษา
  • แผนกธุรการ
  • ฝ่ายจัดหา
 • กองการศึกษา
  • กองอำนวยการศึกษา
  • กองวิชาวิศวกรรมอากาศยานและการบิน
  • กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและโยธา
  • กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ
  • กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
  • กองวิชาวิทยาศาสตร์
  • กองวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • แผนกธุรการ
 • กรมนักเรียนนายเรืออากาศ รอ.ฯ
  • กองพันที่ ๑
  • กองพันที่ ๒
  • กองพันที่ ๓
  • กองพันที่ ๔
  • กองพัฒนาภาวะผู้นำ
  • ฝ่ายธุรการ
 • กองวิชาทหาร
  • กองวิทยาการทหาร
  • กองการฝึก
  • แผนกสรรพาวุธ
 • กองสถิติและประเมินผล
  • แผนกกรรมวิธีข้อมูล
  • แผนกทะเบียนประวัติ
 • กองบริการ
  • แผนกขนส่ง
  • แผนกช่างโยธา
  • แผนกพัสดุ
  • แผนกสวัสดิการ
  • ฝ่ายเกียกกาย
 • กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  • แผนกโสตทัศนูปกรณ์
  • แผนกสารสนเทศ
  • ห้องสมุด
 • กองพลศึกษา
 • กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
 • แผนกการเงิน
 • แผนกแพทย์
 • แผนผังการจัดหน่วย