กำหนดการพิธีมอบกระบี่สั้น ให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 66

 172508

172509