Hban7

เนื่องจากมีการปรับปรุง ระเบียบ ทอ.ว่าด้วย รร.นนก. ทำให้สัญญาเข้าเป็น นนอ. อยู่ในระหว่างรอการแก้ไข ทั้งนี้ นตท.ในส่วนของ ทอ.

และผู้ปกครองสามารถส่งเอกสารประกอบการทำสัญญามาให้ รร.นนก. ทำการตรวจสอบเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตามที่อยู่หน้าซองเอกสาร

การทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ

1. คู่มือแนะนำการทำสัญญาเข้าเป็น นนอ.

2.1 เอกสารชุดที่ 1 ของนักเรียน

2.2 เอกสารชุดที่ 2 ของบิดา-มารดา

2.3 เอกสารชุดที่ 3 ของผู้ค้ำประกันผู้ปกครอง

3.1 หนังสือยินยอมในการทำสัญญาของคู่สมรสผู้ปกครอง

3.2 หนังสือยินยอมในการทำสัญญาของคู่สมรสผู้ค้ำประกันผู้ปกครอง

4.1 แผนที่บ้านของนักเรียน

4.2 แผนที่บ้านของบิดา-มารดา

4.3 แผนที่บ้านของผู้ค้ำประกันผู้ปกครอง

4.4 ตัวอย่างหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ

5.1 ที่อยู่ปัจจุบัน

5.2 ใบขอผ่อนผันเอกสาร

6. ขั้นตอนการทำสัญญา

 

 

ดำเนินการจัดทำโดย

กองสถิติและประเมินผล โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

โทร. 02 534 3625,02 534 3627