Hban7

การทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ

1. คู่มือการกรอกหนังสือสัญญา นตท.รุ่น60 นนอ.67

2.1 เอกสารชุดที่ 1 ของนักเรียน

2.2 เอกสารชุดที่ 2 ของบิดา-มารดา

2.3 เอกสารชดที่ 3 ของผู้ค้ำประกันผู้ปกครอง

3.1 หนังสือยินยอมในการทำสัญญาของคู่สมรสผู้ปกครอง

3.2 หนังสือยินยอมในการทำสัญญาของคู่สมรสผู้ปกครอง

4.1 แผนที่บ้านของนักเรียน

4.2 แผนที่บ้านของบิดา-มารดา

4.3 แผนที่บ้านของผู้ค้ำประกันผู้ปกครอง

4.4 ตัวอย่างหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ

5.1 ที่อยู่ปัจจุบัน

5.2 ใบขอผ่อนผันเอกสาร

6. ขั้นตอนการทำสัญญา

 

 

ดำเนินการจัดทำโดย

กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

โทร. 02 534 0587